معترضبهشوراينگهبان،مفسدفياالرضاست

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- نگراني از عملکرد شوراي نگهبان در تاييد صالحيت نامزدهاي انتخاباتي موجب واکنشهاي زيادي از سوي برخي از کانديدهايي شده که احتمال رد صالحيتشان وجود دارد تا جايي که شوراي نگهبان را تهديد کردهاند که در صورت رد صالحيت دست به افشاگري ميزنند. يکي از مراجع تقليد قم نيز با بيانيهاي، آب پاکي را روي دست نامزدهاي انتخاباتي ريختهاست.آيتاهللالعظميحسيننوريهمدانيطيسخنانياعالمکرد بررسي صالحيتها بر عهده شوراي نگهبان است و امام خميني)ره( در اين بارهاظهارداشتهاندافرادمعترضبهشوراينگهبانمفسدفياالرضهستند. اين مرجع شيعيان بر لزوم شرکت در انتخابات پيش رو تاکيد کرد و با بيان اينکه نبايد نسبت به اين موضوع بيتفاوت بود ابراز داشت: بياعتنايي به انتخابات در حقيقت بياعتنايي به سرنوشت خود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.