کلید رونق اقتصادی

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- اس//تقالل اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از اصلیترین مولفههای رش//د اقتصادی به حساب میآید و از آنجا که در سال گذشته ب//ه دنبال افزایش چش//مگیر ص//ادرات نفتی رش//د اقتصادی دو رقمی ب//رای اقتصاد ایران ب//ه ثبت رس//ید، افزایش ص//ادارت غیرنفتی یکی از پیشش//رطهای اصلی تثبیت رشد به حساب میآید.

ص//ادرات غیرنفت//ی یک//ی از مهمترین و اصلیترین ریسکهای پیش روی کشور ماست که از هر جهت برای رش//د و توس//عه شرایط اقتصادی کشور ضروری است. به گفته بسیاری از تحلیلگران و اقتصادی الزمه این رشد، توسعه روابط اقتصادی کش//ور و الزمه توسعه ایجاد فضایی امن اس//ت تا سرمایهگذاران خارجی و شرکای تجاری بتوانند با خیالی آسوده به کشور آمده و به فعالیت بپردازند.

برهمین اس//اس یک//ی از محورهای اصلی سیاس//تگذاران اقتص//ادی در دول//ت یازده//م مش//وقهای صادراتی و بهبود تراز تجاری ایران بود که شاهد بهبود قابل مالحظهای هم در حوزه بودیم به طوریکه در سال 1394 دولت یازدهم موفق ش//د پس از گذشت 35 س//ال از انقالب اس//المی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند و در سال 1394 در حال//ی که 41 میلیارد و 490 میلیون دالر انواع کاال به کش//ورمان وارد شده بود اما در مقابل24 میلیاردو414 میلیوندالرانواعکاالی غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد.

ام//ا در این میان س//ال 1395 را میتوان دومین سال متولی قلمداد کرد که تراز تجاری کش//ور مثبت شد. در س//ال 1395 صادرات غیرنفت//ی ایران به 43 میلیارد و 930 میلیون دالر رس//ید و این در حالی اس//ت که در این مدت 43 میلیارد و 684 میلیون دالر انواع کاال وارد کش//ور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به 246 میلیون دالر رسید.

امسالهمتسهیلصادراتغیرنفتیدراولویت برنامههایدولتقرارداردوهمهدستگاههامکلفند برای تسهیل صادرات برنامهریزی کنند.

برهمین اساس نشست شورای عالی صادرات غیرنفتی به ریاست معاون اول رییسجمهور و برخی وزرای کابینه تدبیر و امید برگزار شد و دراین جلس//ه به بانک مرکزی ماموریت تازه دادند تا با کاهش هزینه انتقال پول به افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند.

اس//حاق جهانگیری در جلسه شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی با اعالم اینکه عملکرد دولت در توس//عه صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی در سال 95 تحسینبرانگیز است، گفت: ب//رای رونق در تولید و ایجاد اش//تغال باید مسیر صادرات تسهیل شود و دولت همه مساعی خود را برای حمایت از تولیدکنندگان و تجار به کار گرفته است.

معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه در سال 95 بسته حمایتی برای تشویق صادرات تدوین شد، اظهارداشت: خوشبختانه تراز تجاری ایران طی سالهای 1394 و 1395 مثبت بوده است؛ بهنحویکهصادراتغیرنفتیدرسال59 نسبت به سال ‪38 49،‬ درصد از نظر وزنی و سه درصد از نظر ارزشی رشد داشته است.

جهانگیری افزود: افزایش صادرات فوالد و محصوالت فوالدی از چهار میلیون تن در سال 94 به ش//ش میلیون تن در سال 95 رسید و همینطور افزایش صادرات بخش پتروشیمی که از دس//تاوردهای مهم کشور در سال 95 بوده، قابل توجه است.

وی با ابراز خرسندی از اینکه امروز محصوالت تولیدیایرانعالوهبرکشورهایهمسایهوآسیای مرکزی در اروپا و آمریکا نیز مشتری دارد، گفت: اگر میخواهیم تولید در سال »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« حرکت جدی داشته باشد، راهی جز تسهیل کردن مسیر صادرات و کسب بازارهای بینالمللینداریم. „ ضرورت اصالح ساختاری مع//اون اول رییسجمهور تاکید کرد: همه دس//تگاهها مکلفن//د برای تس//هیل صادرات برنامهریزی و اقدام موثر داشته باشند و باید در صورت لزوم با اصالح ساختارها و حمایتهای مالی و اختصاص خط اعتباری به کش//ورهای ه//دف زمینه افزای//ش ص//ادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی را فراهم کنیم.

وی با اش//اره ب//ه تحوالت انجامش//ده در دستگاههایی نظیر گمرک که موجب حمایت از صادرکنندگان و نیز واردکنندگان شد، از بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی خواس//ت در حمای//ت از صادرکنندگان نهایت مساعی خود را به کار گیرند.

جهانگی//ری همچنین ض//رورت توجه به ظرفیته//ای کش//ور در جذب گردش//گران خارج//ی را خاطرنش//ان س//اخت و گفت: بر اس//اس آمار در سال گذش//ته هشت میلیارد دالر در این زمینه کشور درآمد کسب کرده و میتوان امیدوار بود با رونق بخش گردشگری و خدمات بتوان بیش از پیش اشتغال در کشور ایجاد کرد.

وی ب//ا اش//اره به اینک//ه در جهت حمایت از صادرکنن//دگان دولت دو میلی//ارد و 500 میلی//ون تومان مالی//ات اخذ ش//ده از آنها را بازگردان//ده گفت: سیاس//ت دول//ت حمایت از ص//ادرات کش//ور اس//ت و در ای//ن زمینه ب//رای ایجاد انگیزه در تجار و مرتفع س//اختن مش//کالت ش//رکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، برنامهریزیهای خوبی انجام شده است.

معاون اول رییسجمه//ور ضمن قدردانی از تجار و تولیدکنندگان کش//ور برای صادرات محصوالت باکیفیت گفت: دولت بس//ترهای الزم ب//رای توس//عه ص//ادرات نظیر تخصیص اعتبارات بس//ته حمایتی، ص//دور ضمانتنامه، کاهش هزینههای بنادر، تهیه دستورالعمل برای پرداخت تس//هیالت با نرخ یکسان و پرداخت یارانه سوخت به هواپیمای باری برای کاهش هزینههای صادرات را در برنامههای خود دارد تا وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بیش از پیش کاسته شود. „ صدور ضمانتنامههای بانکی در این جلس//ه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نیرو، رییس کل بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رییسجمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دس//تی و گردش//گری حضور داشتند، م//واردی نظیر ص//دور ضمانتنامههای بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندس//ی، تخصیص اعتبارات بس//ته حمایت از توس//عه ص//ادرات غیرنفتی، حذف موان//ع غیررقابتی شدن محصوالت تولیدی- صادراتی، برقراری روابط بانکی با کش//ورهای هدف و تسهیل در ورود موقت مواد و کاالهای مورد نیاز در توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم در این زمینهها اتخاذ شد.

محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلس//ه با اش//اره به اهمیت بازارهای برونمرزی در پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اظهار امیدواری کرد در سال 96 با وجود بسترهای الزم و برنامهریزیهای انجامشده شرایط صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی بهتر از گذشته شده و به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه برسیم. „ هزینهانتقالپولکاهشیافت همچنین علی صالحآبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این جلسه از کاهش هزینه انتقال پول به کشور پس از اجرای برجام خبر داد و گفت: با اجرای برجام هزینه انتقال پول به کش//ور که تا پیش از آن حدود 11 درصد بود به س//ه درصد کاهش یافت//ه که از جمله نتای//ج مثب//ت و دس//تاوردهای دولت پس از اجرای برجام است.

در پایان این جلسه خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توس//عه تجارت گزارش//ی از عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در س//ال 1395 ارائه کرد. بر اساس این گزارش حجم تجارت خارجی کشور در سال 95 با 6/87 میلیارد دالر، حدود چهار درصد نسبت به سال 94 افزایش داشته است. همچنین اصلیترین ب//ازار کاالهای صادراتی ای//ران، چین، ام//ارات متحده عرب//ی، عراق، ترکیه، جمهوری کره، هند، افغانستان، ژاپن و پاکستان بوده است. „ بازارهای صادراتی ایران براساس این گزارش، برآوردهای صورتگرفته نشان میدهد 63/8 درصد از کاالهای صادراتی از ایران به مقصد پنج کشوری که شرکای عمده تجاری ایران محسوب میشوند، بارگیری شده است.چین اولین شریک تجاری ایران به تنهایی در ای//ن دوره زمان//ی 19/7 درصد از کاالهای صادراتی ایران را خریداری کرده است.

بر این اس//اس امارات متح//ده عربی و عراق شرکای دوم و سوم ایران نیز در این مقطع زمانی به ترتیب 16/93 و 13/91 درصد از بازار کاالهای صادراتی ایران را در خود جای دادهاند.

ترکیه و کره نیز دیگر شرکای تجاری ایران در ح//وزه خرید کاالهای ایرانی در این مقطع زمانی 7/39 درصد و 6/55 درصد از کاالهای ایرانی را در سال 1395 خریداری کردند.

بررس//ی ترکیب ش//رکای تجاری ایران در حوزه صادرات نش//اندهنده تمرکز بازارهای صادرات//ی ایران در آسیاس//ت ه//ر چند این وضعی//ت در س//الهای اخیر بهب//ود یافته و ایران توانسته در بازارهایی جز بازار کشورهای آس//یایی حضور یابد اما پیشتر اتاق بازرگانی ای//ران مهمترین برنامه خ//ود را افزایش حوزه نفوذ کاالهای ایرانی اعالم کرده بود.

ایران در س//ال گذشته 42 میلیارد و 930 میلیون دالر کاال صادر کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی برابر با 3/54 درصد نشان میدهد. برنامهریزی برای افزایش توان صادراتی ایران در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است. تقویت بنیانهای تولیدی در ایران نیز با هدفگذاری بازارهای جهانی در دستور کار است. افزایش توان رقابتی در حوزه تولید میتواند رشد صادرات غیرنفتی را فراهم آورده و ش//رایطی را برای کاهش حجم وابستگی به نفت مهیا کند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.