ماجرای جدید یارانهها در آستانه انتخابات!

Jahan e-Sanat - - News -

قانون هدفمندی یارانهها و پرداختهای نقدی آن در طول چند سال گذشته محل مناقشه دولتها و منتقدان بوده است و هرازگاهی این انتقادات شکل جدیتری پیدا میکند. طرح افزایش یارانه دریافتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، در مدت یک ماه مانده به انتخابات این تردید را ایجاد کرده که ممکن است این طرح شائبه انتخاباتی داشته است.

در حالی که پرداخت یارانه یکسان و شمول همه طبقات درآمدی جامع//ه در آن، موضوع مورد انتقاد همه گروهها اعم از دولتمردان فعلی و کارشناسان بوده است و بر مساله افزای//ش رقم دریافتی طبقات کمدرآمد جامعه اتفاق نظر وجود داش//ته اس//ت اما اجرای آن در مدت یک ماه مانده تا انتخابات ریاستجمهوری، این تردید را ایجاد کرده که ممکن است طرح افزایش یارانه دریافتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی شائبه انتخاباتی داشته باشد. این در حالی است که نباید فراموش شود که هدف از پرداخت یارانه در نظامهای اقتصادی، تقویت اقشار ضعیف جامعه است.

ماجرای جدید یارانهها که چند روزی است با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده به این مساله برمیگردد که دولت اعالم کرد به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد عالوه بر پرداخت یارانه مرس//وم 45) هزارتومان ب//رای هر نفر(، از فروردینماه س//الجاری مبلغ مازادی نیز پرداخت خواهد شد. در همین راستا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعالم کرد در جلسه هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد در راستای احکامتبصرههای21 و41 قانونبودجه69 نسبتبهافزایش یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اقدام کند. بر این اساس به خانوارهای تحت پوشش یک نفره 95 هزارتومان،2 نفره981 هزارتومان،سهنفره352 هزارتومان، 4 نفره 337 هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 365 هزار تومان عالوه بر یارانه نقدی ماهانه پرداخت خواهد ش//د. بر همین اس//اس با تصمیم دولت از شنبهشب، یارانه نقدی بهصورت متنوعتوزیعمیشودبهنحویکهیارانهمستمریبگیرانمددجو بهطور متوسط سه برابر میشود.

با این حساب در حال حاضر حدود دو میلیون و 150 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند وازاینمیانحدود825 هزارخانوارتحتپوششبهزیستیو سایرینتحتپوششکمیتهامدادقراردارند.هماکنونبراساس اینمصوبهجدیدبرایمثالیکخانوادهتکنفرهمبلغ35 هزار تومان از نهاد حمایتی )کمیته امداد یا سازمان بهزیستی( و59 ه//زار تومان از محل هدفمندی یارانهها دریافت میکند که در نهایت دریافتی یک خانوار تکنفره با احتساب یارانهاش به 193 هزار تومان میرسد.

به طور کلی مساله یارانهها یکی از پررنگترین مسایل اقتص//اد ای//ران در طول چهار دهه گذش//ته بوده اس//ت؛ یارانهه//ای فراگیری که در ط//ول دههها و بر مبنای نظر کارشناس//ان منجر به ش//کلگیری انتظارات گسترده از س//وی مردم، ایجاد فرهنگ نادرست مصرف، اتالف منابع عمومی و بسیاری از معضالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شده است. از همین رو مساله هدفمندسازی یارانهها از مباحث همیش//گی اقتصاد ایران به خصوص در مجامع علمی در طول چند دهه گذشته بوده است. اما با آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها در سال 89 و در دولت دهم، مساله رنگ و بوی جدیدی گرفت. هدفمندسازی یارانهها و طرح فراگیر پرداخت یارانه نقدی که قرار بود بخشی از معضالت اقتصاد ایران را حل کند، خود به بخشی از مشکل تبدیل شد. واقعیت این است که یارانهها در اقتصاد شکل میگیرند تا رفاه اجتماعی را توس//عه دهد و از آن مهمتر حامی بخشهای آسیبپذیر جامعه باشد.

واقعیت این است که افزایش مستمری مددجویان سازمان بهزیستیوکمیتهامدادامریمثبتاستکهدرراستایتقویت اقشارآسیپپذیرجامعهبودهاستومیتواندهدفمندییارانهها را به اهداف ذاتی خود نزدیکتر کند. اما از این مساله هم نباید عبور کرد که اجرای آن در یک ماه مانده تا انتخابات میتواند شائبه انتخاباتی بودن طرح را مطرح کند؛ شائبهای که با واکنش وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت روبهرو بوده است و در این باره اظهار کرده است که همیشه برای گروههای کمدرآمد جامعه طرفدار افزایش یارانه بودهایم. وی در پاسخ به این سوال که چرا چهار سال قبل چنین اقدامی انجام نشد، گفت: همیشه موافق این موضوع بودم؛ یک کار خوبی هم که میشود، شما آن را سیاسی جلوه میدهید. وزیر امور اقتصادی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه ما موافق حمایت از فقرا و اقشار کمدرآمد هستیم اما توقع این بود که در سالهای اخیر چنین حمایتی عملیاتی میشد، گفت: به هر حال این موضوع تصمیمی بوده که مجلس گرفته و اجرا میشود و طبق قانون بودجه منابع آن پیشبینی شده است. از طرف دیگر محمدباقر نوبخت، س//خنگوی دولت نیز در همین زمینه گفت: برخی رسانهها تصور میکنند انجام اقدام مزبور از سوی دولت مطابق با اهداف انتخاباتی است حال آنکه این یکی از اقداماتی بود که دولت قانونا باید انجام میداد.

واقعیت این اس//ت که همان قدر ک//ه افزایش رقم یارانه کمدرآمدها میتواند اقدامی درست و بهینه در راستای حمایت از اقش//ار ضعیف جامعه قلمداد شود، حذف یارانه دهکهای باالی درآمدی کشور نیز به همان میزان دارای اهمیت است و چهبس//ا اگر افزایش یارانه اقشار آسیپپذیر با حذف یارانه پردرآمدها از سوی دولت همراه میشد، شائبه انتخاباتی بودن این طرح ایجاد نمیشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.