رشد 95 تکرار نمیشود

Jahan e-Sanat - - News -

گزارش صندوق جهانی پول از اقتصاد ایران زیر ذره بین جهان صنعت؛

صندوق بینالمللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از آینده اقتصادی ایران، رشد اقتصادی 3/3 درصدی را برای سال 2017 میالدی پیشبینی کرده است که این پیشبینی برای اقتصاددانان ایرانی نیز امری پذیرفته شده است .

اقتصاد ایران در س//ال 95 تحت تاثیر فضای پس//ابرجام و رفع تحریمهای بینالمللی به ویژه در حوزه صادرات نفت، با یک جهش قابل توجه به رش//د 11/6 درصدی- در 9 ماهه سال- دست یافت، به عقیده کارشناسان از آنجایی که این رشد ناشی از بازپسگیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بود، قابل تکرار در سال 96 نیست.

براس//اس گزارش صندوق بینالمللی پول که در آستانه اجالس بهاره این صندوق در تارنمای این نهاد بینالمللی منتشر شد، آمده است: رشد اقتصادی ایران از 6/5 درصد در س//ال گذش//ته، به شدت افت خواهد کرد و به رقم 3/3 درصد در سال 2017 خواهد رسید.

صندوق بینالمللی پول علت کاهش رشد اقتصادی در ایران را در سال7102 را ناشی از کاهش قیمت نفت و تصمیم کشورهای تولیدکننده نفت به پایین نگهداشتن میزان تولید برای جلوگیری از کاهش قیمت دانسته است . „ لغوتحریمهاینفتی مروری بر اظهارات دستاندرکاران اقتصاد ایران نیز بیانگر آن است که این افت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان امری پذیرفته شده و قابل پیشبینی بوده است. واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال 95 بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای پسابرجام و رفع تحریمهای بینالمللی به ویژه در حوزه صادرات نفت بود؛ تالش دستاندرکاران صنعت نفت ایران برای افزایش تولید و صادرات این محصول و رسیدن به سطح تولید پیش از تحریمها، موجب شد سهم نفت با سرعت باالیی جایگاه خود را در رشد اقتصادی کشور تثبیت کند.

در کنار آن، مس//تثنا ش//دن ایران از طرح فریز نفتی س//ازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در محدوده 50 دالر به دلیل اجرای این طرح، سبب رشد درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته شد.

براساسآخرینآماربانکمرکزیایرانکهبه9 ماههسال5931 بازمیگردد، در این دوره و به قیمت پایه سال0931، رشد اقتصادی6/11 درصدی در اقتصاد ایران ثبت شد اما بخش نفت به تنهایی 65/4 درصد رشد داشت به شکلی که رشد اقتصادی کشور بدون محاسبه نفت 1/9 درصد برآورد شده است. „ رشداقتصادیسال59قابلتکرارنیست پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته اس//ت: رشد اقتصادی امس//ال، ناشی از بازپسگیری س//هم ایران از بازارهای جهانی نفت بوده اس//ت و دولت تالش میکند در س//ال آینده رشد بخشهای غیرنفتی را افزایش دهد.

وی افزود: از این رو رشد اقتصادی ثبت شده در سال 95 در سال بعد قابل تکرار نیست و برای تحقق مجدد رشدهای باال باید بخشهای غیرنفتی را فعال و سهم آن را در اقتصاد زیاد کرد. „ تاثیررشداقتصادیبراشتغال حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان نیز در این باره گفته است: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیتهای موجود در اقتصاد بود و از اینرو اثر عمدهای بر اشتغال نداشت.

برای نمونه، اثر رش//د اقتصادی ناش//ی از نفت بر اش//تغال کم بود زیرا از ظرفیتهای موجود بهره گرفته شده بود.

اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، با وجود کاهش قیمتهای نفت، میتوان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گستردهای ایجاد میکند.

این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سالهای آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینهکرد آن درآمدها در پروژههای عمرانی، اثر خود را بیشتر نشان خواهد داد.

به گزارش ایرنا، صندوق بینالمللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران که اسفندماه سال گذشته منتشر شد، با تمجید اقدامهای انجام ش//ده توسط دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی ایران در سال 1395 خورشیدی 2016) و 2017 میالدی( را 6/6 درصد پیشبینی کرده بود.

اج//الس بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در روزهای 12تا 23 آوریل ‪1) 2017‬ تا 3 اردیبهش//ت (1396 در ش//هر واشنگتن دی سی آمریکا برگزار میشود و از ایران نیز هیاتی به سرپرستی غالمعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست شرکت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.