اصالح صورتهای مالی شرکتهای بیمه

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کل بیمه مرکزی با تش//ریح شرایط اصالح صورتهای مالی شرکتهایبیمهگفت:تفکیکحسابهایبیمههایزندگیوغیرزندگی و افشای آن در صورتهای مالی شرکتهای بیمه در حال انجام است.

عبدالناصر همتی گفت: اگر بخواهیم از رتبهبندی استفاده کنیم، باید از موسس//ات بینالمللی که در این رابطه قابل پذیرش هستند استفاده کنیم، به هرحال این شرکتها باید بتوانند صورتهای مالی شفاف داشته باشند تا آنها را رتبهبندی کنند. رییس کل بیمه مرکزی افزود: تکمیل و اصالح تدریجی صورتهای مالی و الزام کفایت ذخایر بیمهای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث باید در مرحله اول انجام شود تا صنعت بیمه کشور بتواند همسو با استانداردهای بینالمللی گزارشگری (IFRS)یلام صورتهای مالی خود را اعالم کند. وی تصریح کرد: بر اس//اس تصمیم دولت، شرکتهای بیمه، بانکها و برخی شرکتهای دولتی موظف هستند گزارشهای مالی خود را با استانداردهای گزارشگری مالی تطبیق دهند، بر این اساس، شرکتهای بیمه مقدمات کار را فراهم کردهاند؛ به نحوی که باتوجه به الزام قانونی شرکتهای بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات الزم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بینالمللی انجام شده است. به گفته همتی، در این میان تاکید زیادی بر تفکیک حسابهای بیمههای زندگی و غیرزندگی و افش//ای آن در صورتهای مالی شرکتهای بیمه شده که این فرآیند در حال تکمیل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.