انتشار002 میلیون تعرفه انتخاباتی در بانک ملی

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران با تشریح پارامترهای امنیتیبرگههایانتخاباتیگفت:درمجموع002 میلیونتعرفهبرایسه انتخابات پیش رو در 29 اردیبهشت چاپ شده است.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، رضا منصوریبااشارهبهچاپتعرفههایانتخاباتریاستجمهوریاظهارداشت: برای سه انتخابات ریاستجمهوری، شوراهای اسالمی شهر و روستا و نیز میاندورهای مجلس شورای اسالمی در مجموع 200 میلیون تعرفه آماده شده است. وی افزود: این تعرفهها با حداکثر پارامترهای امنیتی و روی کاغذها و نش//انههای چاپ ضدجعل منتشر ش//ده است. وی با یادآوری اینکه در مجموع 10 نش//انه امنیتی در این تعرفهها به کار گرفته شده گفت: امنیت نوع چاپ و کاغذ این تعرفهها بسیار باالست و در هیچ جای دیگری قابل چاپ نیست.

این نشانهها هم در خمیره کاغذ به کار رفته و هم در چاپ نشانههایی به کار رفته است که قابل اسکن و چاپ نیستند؛ مرکبهایی که در چاپ این تعرفهها به کار رفته، مغناطیسی و نامرئی/ حرارتی است که اگر کسی بخواهد آنها را اسکن و کپی کند، مخدوش میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.