افزایش سرمایه بانک مسکن

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعاملبانکمسکنازافزایش05 هزارمیلیاردریالیسرمایهبانک مسکن خبر داد و گفت: در حال حاضر سرمایه این بانک به بیش از 80 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک مس//کن، محمدهاشمبتشکناظهارکرد:بانکمسکنبهعنوانتنهابانکتخصصی توسعهای بخش در سال 96 همراستا با سیاستهای باالدست از جانب دولت و بانک مرکزی میتواند با پرداخت تس//هیالت مورد نیاز خرید و ساخت مسکن در کشور پشتیبانی مالی کند.

مدیر عامل بانک مس//کن درباره جزییات افزایش س//رمایه بانک گفت: خوش//بختانه با تایید هیات وزیران، افزایش س//رمایه بانک به مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به تصویب مجمع عمومی این بانک رسید و اکنون بانک دارای باالترین نسبت کفایت سرمایه در بین بانکهای دولتی است.

بتشکن بیان کرد: در سال 96 بانک مسکن باید به گونهای متفاوت از سال59 عملکندتابرایبهبودوضعیتمعیشتیمردمدرجهتخانهدار شدن گامهای اساسی برداشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.