ایجاداشتغالدردستورکاردولت

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اول رییسجمهور و رییس س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بستههای رونق تولید و اشتغال را ابالغ کرد.

اس//حاق جهانگیری در نامهای به دس//تگاههای اجرایی ضمن ابالغ بستههای جدید رونق تولید و اشتغال، اعالم کرد: دستگاههای اجرایی باید برنامه اجرایی هر یک از بستهها را تنظیم و گزارش ماهانه ارائه کنند. معاون اول رییسجمهور همچنین دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای مختلف را به اجرای »بس//تههای رونق تولید و اشتغال« در سال 96 مکلف کرد. جهانگیری در این ابالغیه تاکید کرده است: دستگاههای اجرایی باید برنامه اجرایی مربوط را مطابق مفاد و زمانبندی مندرج در بستهها در قالب »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی- نیپا« تنظیم و از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد ارسال و گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده برای اجرای این مصوبه را به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارائه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.