اعطایمدالنمایشگاهبانکوبیمهبهبانکملت

Jahan e-Sanat - - News -

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تندیس و مدال نمایشگاه بورس، بانک و بیمه را به بانک ملت اعطا کرد.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک ملت، شاپور محمدی،رییسسازمانبورسهمراهبااعضایکمیسیوناقتصادیمجلس از غرفه این بانک در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه بازدید کرد. رییس سازمان بورس در این بازدید، با قدردانی از حضور گس//ترده گروه مالی ملت در نمایشگاه، تندیس و مدال فاینکس را بههادی اخالقیفیض آثار، مدیرعامل بانک ملت اعطا کرد. بانک ملت همراه با شرکتهای زیرمجموعه خود در قالب گروه مالی ملت، با حضور در دهمین نمایشگاه بانک و بیمه، خدمات و محصوالت خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.