پیشتازی لوپن و ماکرون در نظرسنجیهای انتخابات ریاست جمهوری؛ فرانسه در بیم و امید

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

جدیدترین نظرس//نجی انجامشده درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نشان داده امانوئل ماکرون و مارین لوپن همچنان در دور اول انتخابات پیش//تاز هستن .د

نظرسنجی انجام ش//ده که از سوی شرکت سویپوف که برای روزنامه لوموند انجام و دیروز منتشر شد، نشان داد که امانوئل ماکرون میان//هرو و مارین لوپن راس//ت افراطی از دیگر کاندیداهای این انتخابات در دور نخست جلوتر هستند. براساس این نظرسنجی ماکرون در دور دومانتخاباتبیشتریناحتمالپیروزیرا داردوهمچنینایننظرسنجیمشخص کرده این دو کاندیدا در چند روز گذشته درص//د کمی از آرای خود را به نس//بت نظرسنجی قبلی از دست دادهاند.

طبقایننظرس//نجیلوپ//نبا5/2 درص//د کاه//ش آرای خود به نس//بت نظرسنجیقبلی5/22 درصدرایکسب ک//رده و ماکرون نیز با دو درصد کاهش رای،32 درصدآراراکس//بمیکند.در عین حال ژان لوک مالنشون، کاندیدای چپافراطیکهدرهفتههایاخیرجهش آرای چش//مگیری داش//ته، 19 درصد رای داشته و فرانس//وا فیون، کاندیدای محافظهکاراننیز5/91 درصدرایکسب میکند. این نظرسنجی که با پرسش از 11 هزار و 601 نفر انجام ش//ده، نشان میدهد که لوپن در دور دوم انتخابات از هر یک از سه کاندیدای رقیب شکست خواهد خورد.

همچنیننظرسنجیشرکتسویپوف مشخص کرده مس//اله آرای ممتنع که یک فاکتور تعیینکننده در نتیجه دور اول انتخابات است، 28 درصد است که مطابق با آخرین رکورد زده شده مربوط به این آرا در انتخابات سال 2002 است. انتخابات ریاس//ت جمهوری فرانسه روز یکشنبهآیندهبرگزارمیشود.

راس/ت افراط/ی در یکقدمی الیزه

ساعت 8 ش//ب، 21 آوریل 2002 فرانس//ه در انتظ//ار اع//الم نتایج دور اول ریاس//تجمهوری اس//ت. تم//ام نظرسنجیها نشان میدهند که ژاک شیراک، رییسجمهور وقت به همراه لیونلژوسپن،نخستوزیرسوسیالیست به دور دوم میرس//د اما صفحه نتایج ناگهان در کنار چهره شیراک، تصویر کس//ی دیگر را نش//ان میده//د: ژان ماری لوپن، رهبر ح//زب جبهه ملی. نفس فرانس//ه ب//رای لحظهای حبس میشود. راست افراطی در دوم انتخابات ریاستجمهوری؟! باورکردنی نیست. خداحافظلیونل لیونل ژوسپن نامزد سوسیالیستها آنقدرعصبانیاستکهبهاولینمیکروفنی که میرسد اعالم میکند دیگر در دنیای سیاست او را نخواهیم دید؛ خشمی که قابل درک است. شکست او نه به خاطر قدرت راست افراطی که بیشتر به دلیل پراکندگی آرای چپهاس//ت )اختالف ژوسپن با لوپن کمتر از یک درصد بود و سایر نامزدهای چپ روی هم نزدیک به 20 درصد رای آورده بودند.(

با رسیدن ژان ماری لوپن به دور دوم، هزاران نفر به خیابانها میریزند و علیه جبهه ملی شعار میدهند. احزاب چپ اعالم میکنند در دور دوم به ژاک شیراک رایمیدهند.شیراکبابیشاز28 درصد آرا در کاخ الیزه ماندگار میش//ود اما ژان ماری لوپن هنگام شکس//ت هم لبخند میزند. میداند که چیزی در فرانسه برای همیشهعوضشده. جایخالییکعالمتتعجب 15 سال پس از آن روزها، چهره کشور تغییر کرده، فرانس//ه در سالهای اخیر هدف مرگبارترین حمالت اسالمگرایان تندرو بوده. آمار بیکاری باالست و کارنامه اقتصادی فرانسوا اوالند حتی خودش را هم راضی نمیکند.

در ای//ن مدت جبهه ملی هم تغییر ک//رده. ژان ماری لوپ//ن به خاطر اظهار نظرهای ضدیهودی از حزب اخراج شده و دخترش- ماری//ن- جایش را گرفته؛ کسی که حاال گفته میشود به دور دوم انتخاباتریاستجمهوریمیرسد.راست افراطی در دور دوم؟ چرا این بار کس//ی تعجبنمیکند؟ وطنیعنیهمهمرز مرز از کلمات محبوب راست افراطی و مارین لوپن است. او علت تمام مشکالت را مرزه//ای باز میدان//د؛ مرز به مفهوم جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی. مارین لوپ//ن میخواهد پذیرش مهاجران را به ش//دت محدود کند 10) ه//زار نفر در س//الدرمقایسهباحدود041 هزارنفر فعلی(، از اتحادیه اروپا و یورو خارج شود و بنیادگرایان افراطی را از فرانسه اخراج کند. او حتی میگوید که امامان مساجد باید به زبان فرانسه موعظه کنند. ازلوپنتامارین جبهه ملی زمانی به نام لوپن شناخته میش//د اما این روزها نامزد این حزب از نام کوچکش- مارین- استفاده میکند که راهی برای فاصله گرفتن از زمان ژان ماری لوپن و اظهارنظرهای گاه پرهزینه او اس//ت. مارین لوپن از وقتی به رهبری جبههملیرسیدفهمیدکهبایدتغییراتی ایجادکند،مثالاظهارنظرهایضدیهودی ضررش از فایدهاش بیشتر است، اینها را باید کم یا حذف کرد. او همچنین سعی کرد برای سایر آرمانهای راست افراطی لباسیبهتربدوزد.

نظرسنجیها میگویند مارین لوپن به دور دوم انتخابات میرس//د و در آنجا میبازد. طبق آمار بخت امانوئل ماکرون میانهرو از او بسیار بیشتر است. اما از لوپن که بپرس//ید، میگوید نمیشود به این اعداداعتمادکرد.همینهادرموردخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا اشتباه کردند.

ماکرون،ازبیاعتناییسیاسیتا شانساولریاستجمهوری

امانوئل ماکرون، کاندیدای انتخابات ریاس//تجمهوری 2017 فرانسه، طبق نظرسنجیها، باالترین شانس کسب این مقام است. در این صورت او جوانترین رییسجمهور تاریخ فرانسه خواهد شد. رییسجمهور بدون سابقهای چشمگیر در عرصه سیاست و طرفدار بازار و تجارت آزاد.اووزیراقتصادمستعفیکابینهفرانسوا اوالند است.

او در 39 س//الگی جناحهای چپ و راستهای محافظهکار فرانسه را از خود ناامید کرده اس//ت و ب//ه گفته خودش هدفش ایجاد نزدیکی میان چپ و راست نیستبلکهمیخواهدمردمفرانسهراگرد ه//م آورد. برخی او را نمونه کپیبرداری شدهازتونیبلر،نخستوزیرسابقبریتانیا میدانن//د، اگرچه ماک//رون در معرفی خودش میگوید عضو چپی است که با حقایق کنار میآید و میخواهد کشور را به سمت اصالحات ببرد.

امانوئلماکرونتاپیشازرسواییهای فرانسوا فیون، نامزد حزب راست میانه، شانس اندکی در این انتخابات داشت. اما حاال نظرسنجیها میگوید او دوشادوش مارین لوپن، رهبر جبهه ملی، به مرحله دوم انتخابات راه خواهد یافت. ماکرون در ماههای اخیر توانسته نظرها را در خارج از فرانسههمبهخودجلبکند.هنگامیکه او در ماه ژانویه از برلین دیدار کرد، هیچ دعوتی از مقامهای سیاسی دریافت نکرد اما در ماه مارس، ش//رایط به کلی تغییر کرده بود. او بیش از یک ساعت با آنگال مرکل دیدار داشت و حمایت رقیب اصلی او از حزب چپ میانه را نیز به دست آورد. بزرگترین رای اعتم//ادی که ماکرون از آن خود کرد، حمایت فرانس//وا بویرو میانهرو بود که پشتیبانیاش، به جهش بزرگی در کارزار ماکرون منجر ش//د. از سوی دیگر، او مارین لوپن را متهم کرده استکهدربارهفرانسهایصحبتمیکند که هرگز وجود نداشته است. پیشتر اما س//خنان ماکرون پیرامون جنایت علیه بشریت خواندن استعمار الجزایر به دست فرانس//ه، موقعیت او را در نظرسنجیها کمی عقب رانده بود.

ماکرون، کاندیدایی که چپها او را به دلیل راستگرایی قبول ندارند و راستها برای سوسیالیست بودنش، به او اعتماد ندارند، حاال پیشتاز نظرسنجیهاست. او هوادار اتحادیه اروپاس//ت و میخواهد بی//کاریرااز7/9 درص//دب//ه7 درصد کاهش دهد. به عقیده او کارگران در دهه 50 سالگیعمرشانبایداینحقراداشته باشند که بخواهند ساعتهای کمتری در هفت//ه کار کنند. در قلب برنامههای او طرحهای//ی هم مبتنی بر پایان دادن به قانون 35 س//اعت کار در هفته برای جوانترها دیده میشود.

زمان//ی که ماکرون ماه دس//امبر، در مراسم تبلیغات انتخاباتی دستهایش را باال برد و فریاد کشید: »زنده باد فرانسه« ژست هیجانزدهای داشت. اما این پیام چنان گس//ترده پخش ش//د که حاال او طرف//داران بس//یاری دارد که میتوانند ماکرون را برنده این انتخابات کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.