ترامپ فرمان اجرایی اصالح صدور ویزای کار را امضا کرد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییسجمهور ونزوئال از اجرای یک طرح ویژه از سوی دولتش به اسم طرح »زامورا« با هدف مقابله با دسیسه چینی برای کودتا علیه دولت خبرداد.نیکوالسمادورواظهارکرد:تصمیمگرفتهامیکطرحراهبردی،ویژه، نظامی و غیرنظامی به اجرا در بیاورم تا کارکرد کشور و امنیتش و یکپارچگی اجتماعی و نظم داخلی آن را تضمین کنم. او ادامه داد: مرحله فعلی این طرح علیه فعالیتهای آمریکا و مقابله با کودتا، تشدید خشونتها و در عین حال تضمین صلح در ونزوئال به اجرا در میآید. بنا به گفته مادورو، وزارت امور خارجه آمریکا دستور حمله به انقالب و نهادهای دولتی ونزوئال را به منظور یکمداخلهامپریالیستیدادهاست.

شینهوا- رییسجمهور چین از طرح تغییر ساختار ارتش کشورش به منظورتبدیلآنبهیکنیرویکوچکترباقابلیتهایعملیاتیمشترکبهبود یافتهخبرداد.ایناصالحاتانجامشدهدرارتشچینبامحوریتیکساختار جدیدوفشردهمتشکلاز48 واحدنظامیانجامشدهودرراستایتالشهای سالهای اخیر رییسجمهور چین با هدف مدرنیزه کردن ارتش کشورش با تاکید بر قابلیتهای جدید در حوزههایی مثل جنگ سایبری، الکترونیک و اطالعاتی انجام میشود. شی جینپینگ خطاب به فرماندهان این واحدهای جدید در مقر ارتش آزادی خلق در شهر پکن گفت: این طرح تاثیری عمیق و چشمگیر در ایجاد یک ارتش در کالس جهانی دارد.

دونالد ترامپ با شعار »جنس آمریکایی بخرید، آمریکایی استخدام کنید«، از شرکتهای آمریکایی خواسته است اول آمریکاییها را استخدام کنند. او خواستار اصالح برنامه ویزا برای نیروی کار ماهر خارجی شده است.

یکی از شعارهای اصلی دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا در انتخابات پیشین این کشور ایجاد شغل برای آمریکاییها بود. او سهش//نبه گذشته با صدور فرمانی به منظور اصالح برنامه ویزا برای نیروی کار ماهر گفت که میخواهد به این ش//عار عمل کند. ترامپ این فرم//ان را در جریان بازدید از یک کارخانه تولید ابزار و تجهیزات در شهر کنوشا در ایالت ویسکانسن امضا کرد.

ب//ه گفته ترامپ در گذش//ته مواردی از سوءاس//تفاده و تقل//ب صورت گرفته و از این پس قرار اس//ت صدور ویزای

1B -Hب//رای نی//روی کار ماه//ر بر اس//اس معیارهای سختگیرانهتری انجام شود. ترامپ خواسته است که این ویزا تنها به بهترینها داده شود و هیچگاه از آن به منظور جایگزین کردن یک خارجی به جای یک آمریکایی استفاده نشود.

قرار است وزارتخانههای مختلف پیشنهادات خود را برای تغییر مق//ررات ویزای کار نیروی ماه//ر ارائه دهند. ویزای

‪H- 1B‬ تاکنون یکی از مهمترین ابزارها برای ورود نیروهای ماه//ر به آمریکا، به ویژه در عرصه تکنولوژیهای جدید در سیلیکون ولی بوده است. این بخش از سرمایههای آمریکایی بخش قابلتوجهی از نیروی مورد نیاز خود را از کارشناسان و دانشمندان خارجی تامین کردهاند.

تا به حال ساالنه 85 هزار ویزای نیروی کار ماهر برای ورود به آمریکا صادر شده است. نهادهای دولتی آمریکا معتقدند این نوع ویزا در مواردی هم به نیروهای کمتر ماهر داده شده و به این ترتیب به رقابت با نیروی کار داخلی دامن زده است. اتاق بازرگانی آمریکا هشدار داده است که برنامه صدور ویزای 1B -H میتواند مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد اما به هیچ عنوان نباید برچیده شود چراکه این کار به زیان اقتصاد این کشور تمام میشود.

گفتنی اس//ت ویزای ‪H -1 B‬همان نوع ویزایی اس//ت که مالنیا ترامپ س//الها پیش با اس//تفاده از آن به عنوان یک مدل در آمریکا ش//روع به کار کرد. هدف دولت ترامپ این اس//ت که این ویزاها فقط برای واجد شرایطترین افراد یا کس//انی که بیش//ترین حقوق را در حرفه خود دریافت میکنند صادر شود.

شرکت دیزنی سال گذشته متهم شد که با سوءاستفاده از ویزای ‪H -1 B‬کارمندان آمریکایی خود در بخش فنی را پ//س از آنکه همین افراد به نیروهای خارجی آموزش داده بودند بیکار کرده اس//ت. دولت براساس این برنامه هر سال 85 هزار ویزا صادر میکند که برای مش//اغل تخصصی به ش//هروندان خارجی داده میش//ود. دولت همچنین ساالنه براساس قرعهکشی به 65 هزار نفر ویزا میدهد و 20 هزار ویزای دانش//جویی دیگر را برای مقطع فوق لیسانس توزیع میکند.براساس آمار اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا سال گذشته شمار درخواس//تکنندگان ویزای ‪H -1 B‬از 236 ه//زار نفر به 199 هزار نفر کاه//ش یافت. یک مقام دولت ترامپ پیشتر گفته بود که ویزاهای ‪H -1 B‬باید به افراد ماهر اعطا شوند اما اغلب از آن برای آوردن نیروی کار ارزان استفاده میشود. این مقام افزود: براساس دستور تازه ویزای 1B -H دیگ//ر راهی آس//ان و ارزان برای جایگزین کردن نیروی کار آمریکایی نخواهد بود. هندیها بزرگترین گروه دریافتکننده این ویزا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.