سفرنخستوزیرهندبرایتجارتالماس به اسراییل

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- نخست وزیر هند در منطقه سورات که یکی از کانونهای اصلی الماس است، از سفر خود به اسراییل در آینده نزدیک خبر داد.

اسراییل در جهان به عنوان یکی از تولیدکنندگان الماسهای برش داده ش//ده شناخته میشود. نارندا مودی نخست وزیر هند به هنگام افتتاحیه بیمارستانی در سورات اعالم کرد: به زودی از طرف شما به اسراییل میروم. میدانم شما روابط تجاری با اسراییل دارید.سفر آینده مودی به اسراییل در ماه ژوئیه بسیار مهم است زیرا وی اولین نخستوزیر هند است که این سفر راانجاممیدهد.امسالاسراییلوهندبیستوپنجمینسالگردروابطکامل دیپلماتیکراجشنگرفتند.همچنینهندبرایاولینبارازاسراییلپهپادهای نظامی که قابلیت پرتاب موشک در حمالت فرامرزی را دارند، میخرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.