استقبال آمریکا و آلمان از تصمیم ترزا می

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP رییسجمهور آمریکا در واکنش به درخواس//ت ترزا می برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام، برای انگلیسیها آرزوی موفقیت کرد. وزیر خارجه آلمان هم ابراز امیدواری کرد انتخابات جدید بتواند شفافیت و مسوولیتپذیری بیشتری در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا برای انگلیس فراهم کند.دونالد ترامپ درباره تالش نخس//توزیر انگلیس برای برگزاری انتخابات زودهنگام در هشتم ژوئن بیانیه کوتاهی صادر کرد. در این بیانیه آمده است: رییسجمهور ترامپ برای مردم انگلیس در روند انتخاباتی آنها آرزوی موفقیت کرد. وزیر امور خارجه آلمان ابراز امیدواری کرد انتخابات آیندهدربریتانیابتواندشفافیتومسوولیتپذیریبیشتریدرروندمذاکرات خروج اتحادیه اروپا فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.