بازداشت83 نفرازحامیانکمپین»نه«

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- 38 نفر از اعضای کمپین »نه« که در طول دو ماه گذشته در استانبولاینکمپینرامدیریتمیکردند،بازداشتشدند.یکیازنمایندگان حزبمردمجمهوریخواهاعالمکرد:این83 نفربهاتهامبهرسمیتنشناختن رای »آری« در رفراندوم اخیر و مخالفت با آن در عملیاتی در ساعات اولیه امروز در خانههایشان بازداشت شدند. خانوادههای افراد بازداشت شده از ارائه اطالعات بیشتر در این زمینه خودداری کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.