اردوغان:دیکتاتورنخواهمشد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-رییسجمهورترکیهتاکیدکرد،برنامههایویبرایتغییرسیستم پارلمانی به ریاستی، به معنای دیکتاتوری نیست.رجب طیب اردوغان پس از پیروزیموافقاناصالحاتقانوناساسیدررفراندوماخیرگفت:ایناصالحات بهخاطرمننبودهاست.منروزیخواهممرد،اماقوانیناساسیباقیخواهند ماند. وی ادامه داد: هرجا که دیکتاتوری وجود دارد، ش//ما دیگر سیس//تم ریاستجمهوری ندارید، ما در اینجا صندوقهای رای داشتیم، دموکراسی ما قدرت خود را از مردم میگیرد. ما این رویکرد را اراده ملی میگوییم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.