دفاعچلسیکلینتونازفرزندانترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- در بحبوحه درخواستها از فرزندان رییسجمهور آمریکا مبنی براینکهدیگرتحتحفاظتسرویسمخفینباشندچلسیکلینتون،فرزند رییسجمهور اسبق این کشور به دفاع از فرزندان ترامپ پرداخت.منتقدان گفتهاندکهمالیاتدهندگاننبایدهزینهاینتدابیرحفاظتیراپرداختکنند. چلسیکلینتوندراینزمینهگفت:امنیتخانوادهرییسجمهورهرگزنباید سیاسی شود. وی افزود: از خواندن یادداشتهایی در این زمینه بسیار ناراحت شدم. حفاظت خانواده رییسجمهور هرگز نباید سیاسی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.