ايران كانون بورسهاي منطقه

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- روز گذشته يك روز بعد از پايان نمايشگاه آيفكس ،2017 نهمين دوره بينالمللي بازار سرمايه اس//المي به ميزباني سازمان بورس ايران در تهران با مشاركت چند كشور خارجي برگزار شد. شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در نهمين دوره بينالمللي بازار سرمايه اس//المي گفت: اي//ن دوره به همت بانك توسعه اسالمي و مركز پژوهش اسالمي، (IDB) (IRPT)و برگزار ميشود. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در نهمين دوره بينالمللي بازار سرمايه اسالمي گفت: از زمان شروع انتشار ابزارهاي مالي اسالمي تاكنون 14/5 ميليارد دالر اوراق مالي اسالمي در كشور منتشر ش//ده و مانده اين اوراق در س//ال 2017 مع//ادل 9/8 ميليارد دالر بوده است. محمدي در ادامه افزود: از اين مبلغ 2/2 ميليارد دالر مربوط به انتش//ار اسناد خزانه اس//المي بوده كه براي تامين مالي دولت اس//تفاده ش//ده، اين درحالي است كه در سال 95 انتشار ابزارهاي مالي اسالمي نسبت به سال 94 رشد 100 درصدي داشته است. وي با بيان اينكه با تصويب قانون اوراق بهادار در س//ال 84 ساختار بازار سرمايه ايران تغيير كرد، ابراز داشت: اين تغييرات موجبتشكيلكميتهتخصصيفقهي در سال 86 شد. محمدي ادامه داد: اين كميته هشتنفره نقش موثري در توس//عه ابزارهاي اسالمي داشته و متشكل از پنج فقيه صاحبنظر در حوزه بازار سرمايه، يك نفر متخصص مالي، يك حقوقدان و يك اقتصاددان آشنا به بازار سرمايه است كه وظايفي مانند ارزياب//ي ابزارهاي مالي جديد پيش//نهادي در حوزه بازار سرمايه، بررس//ي ش//بهات فقه//ي در مورد ابزارهاي مالي، همكاري در توس//عه و گس//ترش برنامههاي آموزش//ي و م//واردي از اين دس//ت را دارند. به گزارش سنا، سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنش//ان كرد: طي 01سال فعاليت كميته فقهي 145 جلس//ه برگزار شده و 50 ابزار و نهاد مالي و قرارداد مالي مورد بررسي قرار گرفته است كه آخرين دستاوردهاي ايران توسط پژوهشگران تراز اول مالي در اين دوره در اختيار مدعوين قرار خواه//د گرفت. وي در ادامه به رويه كار كميته اشاره و ابراز كرد: مرحله نخس//ت ارائه طرح جديد است. در مرحل//ه دوم، نظرات كارشناس//ي را در م//ورد ط//رح اخذ ك//رده و مورد بررس//ي مجدد قرار ميدهد. مرحله سوم كارگروهي به بررسي مقدماتي ميپردازد و در مرحله چهارم نظرات را اخذ ميكند. در مرحله پنجم كميته فقهي به صورت ثانويه موضوع را مورد بررسي قرار داده و بعد از اينكه كليات طرح بررسي ش//د در مرحله ششم نگارش دقيق و كلمه به كلمه انجام ميش//ود تا در مرحله تدوين و اجرا هيچ انحرافي از موازين شرعي صورت نگيرد. محمدي در ادامه سخنان خود يادآور ش//د، تاكنون در بازار سرمايه ايران انتش//ار اوراق مشاركت، اجاره دولتي و ش//ركتي، مرابحه دولتي و شركتي، س//لف موازي اس//تاندارد، اوراق رهني، اس//ناد خزانه اسالمي و استصناع را اجرايي كردهايم. „ رشد بازار صكوك با برگزاري 145 جلسه معامالتي در كميته فقهي و تصويب 75 مورد ابزار معامالتي مالي اسالمي كميته فقهي بازار س//رمايه ايران را ميتوان يكي از فعالترين كميتههاي فقهي در ميان كشورهاي اسالمي دانست. در اين همايش بهادر بيژني، جانشين رييس س//ازمان در ام//ور بينالملل و س//رمايهگذاري خارجي به عنوان س//ومين س//خنران در نهمين دوره بينالمللي بازار س//رمايه اسالمي با اش//اره به فعاليتهاي كميته فقهي اش//اره كرد: بايد از كميته فقهي به عنوان يكي از فعالترين كميتههاي فقهي در ميان كش//ورهاي اسالمي تشكركنمكهپسازگذشت01سال از آغاز فعالي//ت، همچنان در جهت توس//عه بازار سرمايه اسالمي تالش ميكنند. بيژني در ادامه درخصوص همكاريهاي ب//ازار س//رمايه ايران با كش//ورهاي خارجي عن//وان كرد: ايران هماكن//ون وارد فاز جديدي از همكاريهاي خارجي ش//ده است و در اين ميان، از سال گذشته مديران ارشد بازارهاي سرمايه در سراسر دنيا براي ارتباط بهتر با بازار سرمايه ايران در رفت و آمد هس//تند. وي در ادامه درخصوص رشد بازار سرمايه پس از برجام اظهار داشت: بازار سرمايه در گذشتهاي نزديك و پس از برجام با رشد مناسبي همراه بوده و شاخص كل بورس پس از برجام با رش//د 20 درصدي مواجه ش//ده و نسبت P/E به 7/7 رس//يده است كه اين رقم از ميانگين بازارهاي نوظهور نيز كمتر است. بيژني درخصوص بازار صكوك اش//اره داش//ت: بازار صكوك در اين ميان با رشد بسيار چشمگيري همراه بوده است. ارزش اوراق صكوك منتشر شده تا پايان سال 2015 ميالدي به 1/8 بيليون دالر رس//يده اس//ت كه هماكن//ون ارزش اي//ن اوراق بالغ بر 9 بيليون دالر و نش//اندهنده رشد چهار برابري ارزش اي//ن اوراق بوده اس//ت. جانش//ين رييس سازمان در امور بينالمل//ل در ادامه درخصوص تعداد اوراق صكوك منتشر شده بيان داشت: در پايان سال 2015 ميالدي حدود 47 صكوك در بازار س//رمايه منتشر شد كه هماكنون تعداد آن به 100 اوراق رسيده است.

„ افزايش4/8برابريصندوقهاي سرمايهگذاري

بيژني درخص//وص صندوقهاي س//رمايهگذاري اش//اره كرد: ارزش صندوقهاي سرمايهگذاري تا پايان س//ال 2015 ميالدي با رش//د 8/4 برابري روبهرو بوده در حالي هماكنون ارزش اي//ن صندوقها در حدود 30 بيليون دالر اس//ت. وي درخصوص اوراق خزانه اس//المي ابراز كرد: سال گذش//ته براي نخس//تين ب//ار اوراق خزانه اسالمي به ارزش 1/5 بيليون دالر منتش//ر شد و رييس جمهور با اش//اره به انتشار موفق اين اوراق، آن را گامي بزرگ براي پيشبرد توسعه اقتصادي كشور دانس//ت. بيژني در ادامه با اش//اره به انتشار موفق اوراق صكوك اجاره بيان داشت: دولت براي نخستين بار صكوك اجاره به ارزش 144 ميليون دالر را منتشر كرد. وي در ادامه متذكر شد: طبق بررسيهاي شركت گلدمن ساكس، ايران به عنوان چهارمين كشور دارنده ذخاير نفتي در دنيا و بزرگترين دارنده منابع گاز در دنيا شناخته ميشود و نرخ تورم در اين كش//ور كه باالي 40 درصد بود، هماكنون به زير 10 درصد رس//يده است. وي در ادامه درخصوص ارزش بازار فرابورس و بورس كاال اشاره كرد: ارزشبازارفرابورسمعادل02بيليون دالر و ارزش ب//ورس كاال معادل 24 بيليون دالر اس//ت. جانشين رييس سازمان در امور بينالملل درخصوص پيادهسازي اس//تانداردهاي IFRS اظهار داش//ت: در تاري//خ 15 نوامبر سازمان بورس اصول و استانداردهاي حسابرسي بينالمللي را پيادهسازي كرد تا از اين طريق زبان مش//ترك حسابرس//ي در ميان ش//ركتهاي بورسي حاكم شود.

„ تعامل ايران با ساير كشورها

اف//زون بر اين جانش//ين رييس س//ازمان بورس در امور بينالملل در حاش//يه نهمي//ن دوره همايش بازارهاي مالي اس//المي گفت: طي چندسال اخير بحث مالي اسالمي در تم//ام دني//ا از اهمي//ت زيادي برخوردار بوده و درحال رشد است. به//ادر بيژني عنوان كرد: باتوجه به اينكه در كش//ور م//ا تمامي ابزارها اسالمي هس//تند، س//اير كشورها ميتوانند با شركت در اين همايش آموزشه//اي الزم را دريافت كرده و با جديدترين ابزارها آش//نا شوند. همچني//ن ميتوانند از مطالبي كه فقهاي ما منتشر ميكنند به عنوان الگو در بازارهاي خود استفاده كنند. بيژني درخص//وص ارتباط ايران با ديگر كشورها درخصوص استفاده از ابزاره//اي مالي اس//المي گفت: ارتب//اط ايران با كش//ورهايي نظير مال//زي و اندونزي بس//يار مطلوب اس//ت. درهمين زمين//ه طي هفته آين//ده هيات//ي از وزارت اقتصاد و س//ازمان بورس به مالزي س//فر و درخص//وص اوراق بده//ي دولتي گفتوگو ميكنند. وي افزود: تالش ما اين است كه همكاريهاي خود را با كش//ورهاي اس//المي افزايش دهي//م ت//ا بتوانيم خواس//ته اصلي س//رمايهگذاران درخصوص حالل ب//ودن ابزارها را ب//رآورده كنيم. به گفت//ه بيژني يكي ديگر از برنامهها افزاي//ش ارتب//اط بي//ن فقه//اي كشورهاس//ت و در آخرين تحوالت هفته گذشته اعضاي كميته فقهي در مالزي جلس//ات متعدد داشتند كه توانس//تيم تا حد قابل توجهي بورس اسالمي ايران را معرفي كنيم. وي در ادام//ه بيان ك//رد: قدم اول مذاكرات با مالزي درخصوص اوراق بدهي است كه قرار است با نهادناظر اين كشور جلسات متعددي برگزار شود. جانشين رييس سازمان بورس در امور بينالملل گفت: بحث دوم ب//ا مقامات اين كش//ور درخصوص بررس//ي بازار از نظر شريعت است. اين م//ورد براي كش//ور ما اولويت بس//ياري دارد. بيژني با اش//اره به بازار مشترك سرمايه، گفت: طرح تاس//يس بازار مش//ترك س//رمايه در س//ازمان ب//ورس اوراق به//ادار در ح//ال بررس//ي اس//ت. در اين زمينه سازمان به مقامات اقتصادي كشور اعالم آمادگي كرد در آينده اين بازار تاس//يس شود. الزمه اين موضوع نيز وحدت ميان كميتههاي فقهي است. اگر قرار باشد ابزارهاي مختل//ف اس//المي در اي//ن بازارها استفاده ش//ود نياز به يك وحدت ميان اي//ن بازارهاس//ت. وي ادامه داد: بح//ث بازاريابي بازار س//رمايه ايران يكي ديگر از موضوعات مهم اس//ت. بازار س//رمايه ايران در نظر دارد سراغ كشورهاي خارجي برود و خدم//ات خود را معرفي كند. در اي//ن زمين//ه طي يك س//ال اخير مذاكرات//ي با كش//ورهاي آلمان و كره صورت گرف//ت. همچنين نياز داري//م ب//راي جذب س//رمايهگذار خارجي با نهادهاي حقوقي دنيا نيز ارتباط مفيد داشته باشيم تا بتوانيم امنيت بازار اي//ران را به خارجيها ثاب//ت كنيم. بيژني در پايان عنوان كرد: جذب س//رمايهگذار خارجي بعد از برجام دوبرابر ش//ده اس//ت و پيشبيني ميش//ود اي//ن تعداد افزايش چشمگيري داشته باشد.

„ انتشار 2/2 ميليارد دالر اسناد خزانه اسالمي

از س//ويي ديگ//ر غالمرض//ا مصباحيمقدم رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق گفت: همگام با آخرين تحوالت در بازار س//رمايه اس//المي بازار س//رمايه ايران نيز از نظر اقدام به انتش//ار ابزار معامالتي مبتني بر قوانين اسالمي و شريعت اقدامات قابل توجهي را انجام داده و جزو كشورهاي پيشرو در اين زمينه اس//ت. وي در اين خص//وص افزود: راهاندازي ابزار مال//ي جديد در بازار س//رمايه ايران مش//روط به تصويب كميته فقهي اس//ت تا از اين طريق اين اطمينان براي س//رمايهگذاران ايجاد ش//ود كه ابزاره//اي مالي بازار سرمايه ايران مبتني بر موازين شرعي است. مصباحيمقدم در ادامه با اشاره به تالش سازمان بورس و توجه اين نهاد به مسايل شرعي گفت: از اهتمام رياس//ت س//ازمان بورس به مسايل ش//رعي در ب//ازار س//رمايه قدرداني ميكن//م. وي درخص//وص كاركرد كميته فقهي بيان كرد: كميته فقهي در س//ال 2007 مي//الدي فعالي//ت خ//ود را آغاز كرد و هماكنون بالغ بر 541جلسه موفق را پشت سر گذاشته است. اين كميته متشكل از پنج فقيه آشنا به مسايل مالي، يك حقوقدان يك متخصص بازار و ابزارهاي مالي و يك اقتصاددان است. مصباحيمقدم در ادامه با اش//اره ب//ه مصوبات اين كميته ابراز كرد: اوراق اجاره كه يكي از پركاربردتري//ن ابزاره//اي مالي و اسالميدرجهاناستدرسال1102 ميالدي در بازار ايران فعاليت خود را آغاز كرد و پس از آن بهطور مستمر شاهد انتش//ار اين اوراق بوديم. وي درخصوص اين اوراق ادامه داد: كميته فقهي دو قالب را به صورت كلي براي اوراق اجاره به تصويب رسانده است، قال//ب اول اوراق اج//اره وحدت باني و فروشنده اس//ت و قالب دوم اوراق اجاره ب//ا فرض تف//اوت و دوگانگي ش//خصيت باني و فروش//نده است. مصباحيمقدم در ادامه متذكر شد: اوراق اج//اره ميتواند با اوراق عادي و به ش//رط اختيار فروش يا به شرط تمليك منتشر شود. وي درخصوص ديگ//ر اوراق منتشرش//ده در كميته فقهي بيان داشت: اوراق استصناع نيز يكي ديگر از ابزارهاي مالي اسالمي منتشر ش//ده در بازار سرمايه ايران است. اين اوراق ابزاري جهت تامين مالي بخشهاي زيرساختي است كه تاكنون يك مورد از اين اوراق به مبلغ 54 ميليون دالر در بازار سرمايه ايران منتشرشدهاست.رييسكميتهفقهي درخصوص ديگر ابزار معامالتي مورد تصويب كميته فقه//ي گفت: اوراق مرابحه از ديگر اوراق تصويبشده در كميته فقهي است كه دارندگان آن به صورت مشاع مالك دارندگان عيني هستند. وي در اين خصوص ادامه داد: تا پايان فوريه 2017 اوراق مرابحه در بازار سرمايه ايران ارزش به اندازه 900 ميليون دالر داش//ته اس//ت كه روند رو به رش//د آن قابل مشاهده است. مصباحيمقدم به اوراق قرضالحسنه به عنوان ديگر اوراق مالي اس//المي اشاره كرد و اهداف آن را تامين مالي طرحهاي عامالمنفعه دانست.

„ پركاربردترينروشهايتامين مالي

رييس كميته فقه//ي در ادامه با اشاره به انتشار اوراق منفعت به عنوان يكي از پركاربردترين روشهاي تامين مالي دولت افزود: از ژوئيه سال 2012 اين اوراق در كميته فقهي به تصويب رسيده است ولي هنوز به مرحله انتشار دست نيافته است. مصباحيمقدم با معرفي اوراق س//لف موازي به عنوان يكي ديگر از ابزارهاي مالي اسالمي در بازار سرمايه ايران اعالم كرد: يكي از ابزارهايي كه طرفداران بسياري را در بازار س//رمايه ايران به خود جذب كرده، اوراق س//لف موازي است كه ناشر براساس قرارداد بيع سلف منتشر ميكند. اوراق س//لف موازي در بازار سرمايه ايران همراه با اختيار خريد و فروش است. مصباحيمقدم با معرفي يكي ديگر از ابزارهاي مالي اسالمي در بازار س//رمايه ايران اف//زود: اوراق بهادار با پش//توانه تس//هيالت رهني يكي ديگر از ابزارهاي مالي اسالمي در بازار س//رمايه ايران است كه طي اين اوراق بانكها تسهيالت مدتدار خود را به سرمايهگذاران ميفروشند و مناب//ع حاص//ل از ف//روش را براي سرمايهگذاري جديد اعطا ميكنند. وي در اين خصوص ادامه داد: اوراق رهني در بازار س//رمايه ايران يك بار به مبلغ 97 ميليون دالر منتشر شد. رييس كميته فقهي، اس//ناد خزانه اسالمي را يكي ديگر از ابزارهاي بازار س//رمايه ايران دانست و خاطرنشان كرد: اسناد خزانه اسالمي در بازارهاي اس//المي براس//اس نرخ به//ره و نيز براساس بدهيهاي دولت به شركتها و پيمانكاران طراحي شده. اين اوراق با پشتوانه دولت منتشر ميشود كه سررسيد يكس//ان داشته و معاف از ماليات است. وي در پايان متذكر شد: در سال 2017 ميالدي بيش از 2/2 ميليارد دالر اسناد خزانه اسالمي در بازار سرمايه ايران منتشر شده است. مصباحيمقدم با توجه به كمبود وقت از ديگر ابزارهاي مالي اسالمي كه در كميته فقهي كه به ثبت رس//يده از جمله اوراق وقف، مزارعه، مس//اوات، جعاله و مضاربه نام برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.