پايان سبز بورس در فروردينماه

Jahan e-Sanat - - News -

در پايان آخرين روز معامالتي فروردينماه شاخص بورس با رشد 311 واحدي ضمن ثبت ركورد بيش//ترين رشد شاخص از ابتداي سال 96 در 78 هزار و 651 واحد به تثبيت رسيد. به گزارش ملتبازار، آخرين روز معامالتي فروردينماه نيز مانند س//اير روزها پررونق بود و همانند روزهاي قبل شاهد افزايش چشمگير حجم و ارزش دادوستدها بوديم. از س//ويي ديگر با ورود نقدينگي به بورس ش//اهد رونق نسبي در روند دادوستدها هستيم كه در صورت ادامه اين روند ميتوان به ادامه روند صعودي بازار اميدوار بود. با اين اوصاف در شرايطي كه بازار در شرايط مطلوبي قرار دارد به سهامداران توصيه ميشود از نوسانگيري با دامنه نوسان كوتاه اجتنابكرده و نسبت به خريد در بازه زماني ميانمدت و بلندمدت اقدام كنند. از سويي ديگر طي روزهاي اخير با وجود افزايش شاخص بورس شاهد اصالح قيمت سهام اكثر شركتها بوديم كه اين روند در گروههاي خودرويي و فلزات اساسي و پااليشي محسوستر بود. اما با بررسي روند دادوستدها در دقايق پاياني ميتوان به بررسي عملكرد بورس در هفته آينده اميدوار بود. در عرصه سياست روز گذشته ترامپ تعليق تحريمهاي هستهاي ايران را به مدت سه ماه ديگر تمديد كرد و براي 10 كشور مجوز خريد نفت از ايران را بالمانع دانست كه واكنش مثبت فعاالن بازار را به دنبال داشت. در همين حال با نزديك شدن به زمان انتخابات رياستجمهوري به نظر ميرسد بازار سهام نيز رنگ و بوي سياست بگيرد و بر روند دادوستدها تاثيرگذار باشد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذش//ته شاخص بورس با رشد 312 واحدي به 78 هزار و 652 واحد رسيد، شاخص كل هموزن نيز با رشد 88 واحدي به 17 هزار و 92 واحد رسيد. اين در حالي است كه نمادهاي »فارس، فوالد و رمپنا« با رشد ‪43 47،‬ و 33 واحدي بيشترين تاثير مثبت و در مقابل تكسهم »اخابر« با افت 62 واحدي بيشترين تاثير منفي را بر بازار داشتند. در همين حال ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورسي به 328 هزار و 341 ميليارد تومان رسيد. بنابر اين گزارش در جريان معامالت روز گذشته يك ميليارد و 259 ميليون سهم و حقتقدم به ارزش 286 ميليارد تومان در 79 هزار و 158 دفعه بين سهامداران داد وستد شد كه »ش//پلي« با دادوستد 97 ميليون برگه بيشترين حجم معامالت و »آپ« با ارزش 17/3 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كردند. همچنين »رتا« با صف خريد 34 ميليوني بيشترين حجم تقاضا و »فخاس« با صف فروش دو ميليوني بيشترين ميزان عرضه را از آن خود كردند. از مهمترين رويدادهاي روز گذشته فرابورس ميتوان به بازگشايي نمادهاي »سدور، سمازن، فباهنر، كپشير و كطبس« و توقف نمادهاي »قشهد، خفر و قشكر« اشاره كرد. „ فرابورس روند معامالت روز گذشته فرابورس اگرچه در دقايق ابتدايي پرنوسان بود اما در ادامه متعادل شد و در حالي كه نمادهاي »هرمز، ميدكو، ذوب، زاگرس و مارون« بيشترين تاثير را بر شاخص داشتند با رشد 3 واحدي مواجه و در 908 واحد به كار خود خاتمه دادند. ارزش روز بازار سهام شركتهاي فراب//ورس نيز به 56 هزار و 582 ميليارد تومان رس//يد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته 536 ميليون سهم و اوراق بهادار به ارزش 162 ميليارد تومان در 47 هزار و 295 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »ذوب« با معامله 130 ميليون برگه به ارزش 11 ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود كرد. در جريان معامالت روز گذشته با وجود شروع مطلوب در دقايق ابتدايي، در ميانههاي بازار شاهد افزايش نسبي عرضهها و افت قيمت سهام شركتها بوديم. با اين وجود قنديها با رشد قيمت مواجه شدند. „ قندوشكر روند معامالت نمادهاي گروه قندي بعد از اصالح چند روزه بار ديگر با افزايش تقاضا مواجه شدند و شاهد تشكيل صف خريد در اكثر نمادهاي اين گروه بوديم. مطرح شدن شايعه پرداخت بدهي دولت به كارخانجات قندي و همچنين افزايش احتمالي قيمت قند و شكر از جمله داليل توجه فعاالن بازار به اين گروه بود. „ پااليشي با وجود افزايش قيمت جهاني نفت و همچنين در نظر گرفتن برخي طرحهاي توسعهاي براي پااليشگاههاي روند معامالت نمادهاي اين گروه چندان مورد توجه قرار نميگيرد و شاهد افزايش نسبي حجم عرضهها در ميان نمادهاي زيرمجموعه اين گروه هستيم. با اين وجود در دقايق پاياني نشانههايي از بهبود ش//رايط در روند دادوستدها نمايان شد بهطوري كه نمادهاي »شبندر، شاوان و شراز« با رشد قيمت به كار خود خاتمه دادند. „ خودروييها بعد از شروع مطلوب در دقايق ابتدايي شاهد نوسان منفي و افت قيمت درسهام شركتهاي اين گروه بوديم. اما در اواخر بازار نشانههايي از بازگشت رونق به معامالت اين گروه نمايان شد بهطوري كه »خساپا« با نوسان مثبت سه درصدي به كار خود خاتمه داد. قائم مقام اجرايي ايران خودرو با اشاره به آتشسوزي هفته گذشته انبار شركت قطعهسازي كروز اظهار كرد: براساس برنامهريزيهاي صورت گرفته، توليد روزانه بيش از 2000 دستگاه خودرو در گروه صنعتي ايرانخودرو ادامه دارد. „ سيمانيها روندمعامالتنمادهايگروهسيمانيبعدازچندروزپرعرضهتاحدوديبه تعادلرسيدنوشاهدرشدنسبيقيمتهادرمياننمادهايزيرمجموعهاين گروه بوديم. از سويي ديگر در جريان معامالت روز گذشته نمادهاي »سدور، سبزوا، سمازن« به تابلوي معامالت بورس بازگشتند. „ فلزاتاساسي رشد قيمت جهاني فلزات اساسي بر روند دادوستدهاي نمادهاي اين گروه تاثيرگذار بود. بعد از چند روز منفي شاهد بازگشت تعادل به معامالت نمادهاي اين گروه بوديم. با اين وجود در پايان نمادهاي »فلوله، زنگان و فنورد« با صف خريد به كار خود خاتمه دادند. „ بازارهايجهاني در بازارهاي جهاني طال با افت قيمت مواجه شد و در دو بازار نفت و فلزات اساسي شاهد رشد نسبي قيمتها بوديم. به اين ترتيب قيمت جهاني هر انسطالباافت7دالرو93سنتيبه3821دالررسيدوباعثشدقيمت اين فلز گرانبها در بازارهاي داخلي نيز دچار افت شود، بهطوري كه هر گرم طالي81 عيارباافت452 تومانبه811 هزارو505 تومانرسيد.همچنين هر قطعه سكه بهار آزادي نيز با افت 1000 توماني به يك ميليون و 188 هزار تومان رسيد. در بازار جهاني نفت نيز قيمت هر بشكه نفت برنت بعد از افت دوروزه با افزايش قيمت مواجه شد بهطوري كه هر بشكه نفت برنت با رشد 10 سنتي به 54 دالر و 98 سنت رسيد. اما در بازار فلزات اساسي قيمت هر پنج فلز كليدي مس، سرب، روي، نيكل و آلومينيوم با افزايش قابل توجهي مواجه شد. در بازار ارز نيز هر دالر آمريكا بدون تغيير نسبت به روزقبلدرقيمت0573 تومانمعاملهشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.