معاون وزير صنعت اعالم كرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه صنع/ت- در حال//ي ك//ه ب//ه دليل بيتوجه//ي دولتم//ردان ب//ه صناي//ع كوچك و متوسط، توليدكنندگان داخلي با مشكالت زيادي دس//توپنجه نرم ميكنند و طي سالهاي اخير بسياري از واحدهاي توليدي از چرخه توليد حذف ش//دهاند، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از بازگشت يكهزار و 81 واحد صنعتي توليدي در داخل شهركهاي صنعتي كشور به چرخه توليد در سال گذشته خبر داد. به گفته وي، اين واحدهاي صنعتي در سال گذشته صد درصد تعطيل بودند كه هماكنون به چرخه توليد بازگشتهاند و فعاليت خود را ادامه ميدهند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: پنج ه//زار و 400 طرح نيمهتمام صنعتي با 220 هزار ميليارد ريال سرمايهگذاري در طول سه سال و نيم گذشته در كشور به بهرهبرداري رسيده است.

علي يزداني همچنين از برنامهريزي براي ايجاد 130 هزار شغل پايدار و جديد در سالجاري خبر داد و برنامه ش//هركهاي صنعتي براي امسال را تشريح كرد كه يكي از اين برنامهها خريد اراضي و تبديل آنها به واحدهاي توليدي در راستاي توسعه شهركهاي صنعتي است.

بازگش/ت 1000 واحد تعطيلش/ده به چرخهتوليد

مع//اون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت:يكهزارو18 واحدصنعتيتوليديدرداخل شهركهاي صنعتي كشور كه صددرصد تعطيل بودند در سال گذشته به چرخه توليد بازگشتند.

عل//ي يزداني با بيان اينكه پنج ه//زار و 400 طرح نيمهتمام صنعتي با 220 هزار ميليارد ريال س//رمايهگذاري در طول س//ه سال و نيم گذشته در كش//ور به بهرهبرداري رسيده است، گفت: اين واحدهاي صنعت//ي و توليدي در مجموع به طور مستقيم براي 76 هزار نفر شغل ايجاد كردهاند.

وي افزود: س//ه هزار و 423 واحد تعطيلشده در طول س//ه س//ال و نيم گذشته فقط در داخل شهركهاي صنعتي به چرخه توليد برگشتهاند و حتي برخي از آنها هماكنون به كشورهاي خارجي نيز صادرات دارند.

مديرعاملسازمانصنايعكوچكوشهركهاي صنعتي ايران خاطرنشان كرد: قرارداد بيش از 60 طرح س//رمايهگذاري خارجي در طول سه سال و نيم گذشته در سازمان حمايت از سرمايهگذاري به نفع افتصاد كشور انعقاد شده و برخي از آنها نيز به بهرهبرداري رسيده است.

ب//ه گفته وي، در همين م//دت افزون بر 130 س//ند همكاري با كشورهاي مختلف جهان امضا شده است.

يزداني همچنين يادآور ش//د: در سال گذشته 24 هزار واحد بنگاه كوچك و متوس//ط صنعتي و كش//اورزي از طريق سامانه بهينياب يا بهطور مس//تقيم از بانكه//ا از 170 ه//زار ميليارد ريال تسهيالت استفاده كردهاند.

مديرعاملسازمانصنايعكوچكوشهركهاي صنعت//ي ايران گفت: در همين م//دت در داخل شهركهاي صنعتي از طريق سامانه بهينياب به 13 هزار و 280 بنگاه كوچك و متوسط صنعتي و توليدي حدود 95 هزار ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده است.

يزدان//ي با اعالم اينكه 957 ش//هرك و ناحيه صنعتيدركشوروجوددارد،افزود:در758 شهرك و ناحيه در قالب حق انتفاع زمين به صاحبان صنايع واگذار ميشود.

وعده ايجاد 130 هزار ش/غل جديد در شهركهايصنعتي

مديرعاملسازمانصنايعكوچكوشهركهاي صنعتيايرانبابياناينكهدركلكشور359 شهرك و ناحيه صنعتي وجود دارد، عنوان كرد: براساس تصميمات اتخاذشده در هر نقطه كه شهركهاي صنعتيبيشاز07 درصدظرفيتشانتكميلشود يعني قراردادهايي كه بسته شده به واحد توليدي تبديل شود اقدام به توسعه آنها ميكنيم كه اين توسعه به صورت استفاده از اراضي ملي يا استفاده از امالكي است كه از مردم ميخريم.

يزدان//ي در ادامه با اش//اره به آخرين وضعيت شهركهاي صنعتي تهران اظهار كرد: موضوعي كه در رابطه با تهران مطرح ميشود، صنايع آالينده و واحدهايي است كه باالي جاجرود ساخته شدهاند و در آبش//رب ته//ران آاليندگي ايجاد ميكنند و تاكيد ما اين اس//ت كه بتواني//م آنها را در قالب شهركهايي ساماندهي كنيم كه اولويت آن نيز با تشكيل شهركهاي صنفي است.

مديرعاملسازمانصنايعكوچكوشهركهاي صنعتيايرانافزود:اولويتايجادشهركهايصنفي در تهران به اين خاطر اس//ت كه بر اساس قانون در ش//عاع 120 كيلومتري شهر تهران ممنوعيت استقرار واحدهاي صنعتي وجود دارد جز واحدهايي كه امكان استقرار در شهركهاي صنعتي را دارند يا واحدهايي كه از قديم كارت شناسايي يا گواهي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.