عملياتاكتشافدر43 پهنهمعدنيدردستاجراست

Jahan e-Sanat - - News - کار و کارگر

فعاليت صنعتي را داشته باشند.

ويهمچنينبااشارهبهوضعيتيكهشهركهاي صنف//ي در حال حاضر دارند، گفت: فعال در حال مكانيابي احداث اين شهركها هستيم تا متناسب با تع//دادي كه اتاق اصناف تهران، اس//تانداري و ش//هرداري از واحدها ب//ه ما اعالم ميكنند محل مورد نظر شناسايي و نسبت به احداث شهركها اقدام شود.

ب//ه گزارش ايس//نا، يزداني همچني//ن درباره س//رفصلهاي برنامههاي سازمان صنايع كوچك و ش//هركهاي صنعتي در سال 1396 گفت: اين سازمان حول شعار امسال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال برنامهريزيهايي را در چند محور ارائه كرده است كه پيشبيني ميكنيم در اين سال بيش از 130 هزار اش//تغال پايدار و جديد فقط در داخل شهركهاي صنعتي ايجاد شود.

مديرعاملسازمانصنايعكوچكوشهركهاي صنعتي ايران ادامه داد: ديگر برنامهاي كه امسال در حال بررسي است، تمام اختيارات به كل استانها به جز جذب نيروي انساني تفويضشده كه موضوع جذب نيروي انس//اني مربوط به بزرگ شدن بدنه دولت است كه قابل تفويض نيست.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه توضيحات خود درباره برنامههاي س//ال جديد گفت: مورد س//وم در راس//تاي حمايت از توليد است كه در سالجاري در شهركهاي صنعتي افزاي//ش قيمتي نخواهيم داش//ت ج//ز تعداد معدودي در برخي شهركها در راستاي افزايش تورم و تس//هيل در شرايط براي سرمايهگذاراني كه قص//د دارند در ش//هركهاي صنعتي براي توليد ورود كنند.

ايرنا- در حال حاضر با حمايت دولت، عمليات اكتشاف در 34 پهنه معدني 27 استان كشور در دست اجراست. مدير اكتشاف سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( با بيان اين مطلب گفت: ايميدرو اكنون در مناطق مختلف كش//ور همچون سيستانوبلوچستان )س//راوان(، خراسان رضوي )س//نگان(، ايران مركزي، گلستان، مازندران، فارس، كهگيلويهوبويراحمد، چهارمحالوبختياري، ايالم، كردستان، زنجان، آذربايجانغربي، آذربايجانشرقي، خراسان جنوبي، اردبيل و گرگان مشغول عمليات اكتش//افي اس//ت. علي اصغرزاده بيان كرد: اين سازمان با هدف دستيابي به ذخاير فلزي )مس، طال، سنگآهن، سرب و روي، كروميت، عناصر نادر خاكي، موليبدن، آنتيموان و نيكل( و غيرفلزي )زغالس//نگ، فسفات، بوكسيت و بيتومين( در مراحل مختلف اكتشافي از شناسايي و پيجويي پهنههاي اكتشافي تا اكتشافات عمومي، تفصيلي و تكميلي در محدودههاي داراي پروانه، عمليات را ادامه ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.