دولت »اصالحيه قانون كار« را به مجلس برگرداند

Jahan e-Sanat - - News -

در حال حاضر يكي از مهمترين داليل مشكالت بسيار جامعه كارگريواشتغالبيشاز59 درصدكارگرانباقراردادهايموقت، عدم توجه به ماده «7» قانون كار و اجرا نشدن آن است. از اين رو مهمترين دغدغهاي كه امروز جامعه كارگري را به شدت نگران كرده، اصالحقانونكاراس//ت. دردولتگذش//تهاليحهايتحتعنوان پيشنويس اصالح قانون كار بدون توجه و رعايت سهجانبهگرايي به مجلس ارس//ال شد اما به اليحه در كميسيون اجتماعي وقت ايرادهايي وارد آمد و متوقف شد. همچنين در مجلس فعلي و در دولت يازدهم همان اليحه بدون كمترين دخل و تصرفي و بدون پرداختنبهايرادهايمجلسقبلمجدداازطرفدولتبهكميسيون اجتماعيارسالشدكهبرايباردومنيزازسويكميسيوناجتماعي بهعنوانكميسيونتخصصيردشد.امابهاعتقادرييسكانونآيين شوراهاي اسالمي كار، بهترين و مستدلترين دليل حقانيت كانون عالي شوراهاي اسالمي كار براي استرداد اليحه رد آن در كميسيون اجتماعي مجلس است. بر اين اساس اوليا عليبيگي در نشست خبري تش//ريح برنامههاي هفته كار و كارگر با بيان اينكه عدهاي همچنانبرپيشنويساصالحقانونكاراصراردارند،خاطرنشانكرد: اين اعتراضات را پيگيري و نشستهايي را با وزير كار برگزار كرديم. در همين راستا وزير كار طي نامهاي در تاريخ 19 فروردين 96 به كميسيون اجتماعي دولت درخواست رسيدگي به اين اليحه را ارائه كرده است. وي ابراز اميدواري كرد كميسيون اجتماعي دولت در جلسهيكشنبهآيندهواقعبينانهبهموضوعنگاهكندوبادرنظرگرفتن ردآنبرايدوباردردومجلسبررسيآنرامتوقفكند. عليبيگي متذكرشد:جامعهكارگريمخالفاصالحقانونكارنيستامامعتقد است كه اصالح بايد به صورت سهجانبه و با رعايت سهجانبهگرايي صورتگيردوابهامازقانونبرطرفشود. ويگفت:دولتبايداين اليحه را از مجلس برگرداند تا در يك موقعيت مناسب و با حضور همهشركاياجتماعيدريككارگروهتخصصيبهطوركارشناسي بررسيوبراساسواقعيتهايموجودفضايكسبوكاربهآنپرداخته شود. ويگفت:ماحاضربهمناظرهدرخصوصپيشنويساصالحيه قانون كار هستيم و اعتقاد داريم كه اين پيشنويس هيچ تغييري نسبتبهپيشنويساصالحيهقانونكاردردولتقبلنكردهبنابراين مطالبه اصلي ما بازگشت اصالحيه از مجلس است. رييس كانون آيين شوراهاي اسالمي كار در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا آييننامه تبصره يك ماده «7» قانون كار سالهاي سال است كه توسط وزارت كار تنظيم نميشود، گفت: ماده «7» قانون كار روح قانونكاراست.اگراينمادهبهدرستياجراشود،بسياريازمشكالت كارگراندرحوزهكارحلخواهدشد. عليبيگيادامهداد:اگرامروز ميبينيم59 درصدكارگرانباقراردادهايموقتاشتغالبهكاردارند، دليلشبيتوجهيوعدماجرايصحيحماده»7«قانونكاراستكه دستخوش تغييرات و اصالح شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.