زاگرسخودرو فعال است

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- در حالي كه اخيرا خبرهايي مبني بر تعطيلي خطوط توليد زاگرس خودرو در كانالهاي خبري منتشر شده و برخي رسانهها از تعطيلي اين شركت خودروسازي با حدود005 كارگر خبر دادند اما به گفته معاون وزير صنعت در امور صنايع، اين كارخانه در حال حاضر فعال است و خدمات بدنه و رنگ براي محصوالتسايپاوپارسخودروارائهميدهد.محسنصالحينياازمذاكرهباچند شركت خارجي از جمله پروتون براي توليد خودروي جديد در كارخانه زاگرس خودرو خبر داد و در واكنش به بحثهاي مطرح شده مبني بر تعطيلي كارخانه زاگرسخودروبروجردتوضيحداد:درسالهايگذشتهمحصوالتشركتپروتون مالزي در كارخانه زاگرس خودرو توليد ميشد اما از سال 87 به بعد توليد اين محصوالت در زاگرس خودرو متوقف شد. معاون وزير صنعت تصريح كرد: براي فعال نگه داشتن اين كارخانه، ارائه خدمات بدنه و رنگ براي شركت پارس خودرو به زاگرس خودرو سپرده شد و در حال حاضر نيز اين كار ادامه دارد. صالحينيا گفت هماكنون مذاكراتي با چند شركت مختلف خارجي از جمله پروتون براي توليد محصول مشترك با زاگرس خودرو در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.