ايرانخودرو همچنان بيش از 2 هزار دستگاه روزانه توليد ميكند

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقاماجراييايرانخودروبااشارهبهآتشسوزيانبارشركتكروزواظهار تاسف از اين حادثه تاكيد كرد: براساس برنامهريزيهای صورت گرفته، توليد روزانه بيش از دو هزار دستگاه خودرو در گروه صنعتي ايرانخودرو ادامه دارد. محسن ناقديبرادران، قائم مقام اجرايی مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو در گفتوگو با ايسنا افزود: تامين قطعات موردنياز براي توليد روزانه بيش از دو هزار دستگاه، توسط شركت ساپكو و معاونت خريد ايرانخودرو در حال انجام است. وي تصريح كرد: تمامي خطوط توليد در سالنهاي مختلف ايرانخودرو وسايتهايتوليدياينشركت،فعالاست.ناقديبرادرانگفت:خودروسازان كشور جهت تحقق اهداف و برنامههاي توليد و اشتغال وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت تمامي ظرفيتهاي الزم را به كار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.