با برگزاري كنسرت در سراسر كشور مخالفم!

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه فرهن/گ- آي//تاهلل علماله//دي، امامجمع//ه مش//هد نخستينبار نيست كه انتقادات خود را نس//بت به برگزاري كنس//رتها صريحانه اع//الم ميكند اما از آنجا ك//ه او از نزدي//كان حجتاالس//الم س//يدابراهيم رييس//ي، داوطل//ب كانديداي رياستجمهوري پيشرو است، اين روزها موضعگيريهايش بيشتر زير ذرهبين است.

او در تازهتري//ن اظهارنظ//ر خود عصر روز سهش//نبه در بخش//ي از نشس//ت صميمانه نخبگان علمي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد گفت: مخالفت من با هتلس//ازي، ساخت مراكز تفريحي و برنامههاي گردش//گري دروغ اس//ت. پذيرفتن ح//رف ديگ//ران ب//ه نق//ل از من و نش//نيدن حقيقت از زب//ان خودم، خالف روحي//ه علم//ي و تحقيقي شماس//ت. ضد گردش//گري و ضد هتل حرف نزدهام؛ گفتهام مش//هد فضاي گردش//گري نيس//ت، فضاي زيارت است.

نماين//ده وليفقي//ه در اس//تان خراس//ان رض//وي همچنين عنوان كرد: با برگزاري كنسرت در سراسر كش//ور مخالف//م چون كنس//رت، »هنركش« است. مباني فقهي بنده براي موسيقي با امام و رهبري يكي اس//ت، بنده هم موس//يقي را حرام نميدانم و به برخي از آهنگها هم گوش ميدهم.

وي افزود: معتق//دم هنر مظلوم است اما مبدا مظلوميت هنر مصادره ش//دن آن اس//ت. تمام جريانهاي هنري از موس//يقي، شعر، نقاشي و سينما ابزاري براي تعالي ابزار انساني و اسالمي هستند. هنر در كنار علم، بال ديگر تكامل انس//اني اس//ت. در قرنهاي گذشته هنر به عنوان ابزار ل//ذت، هوسبازي و خوش//گذراني مصادره شده است.

آيتاهللعلمالهدي همچنين عنوان ك//رد: بنده ضد هنر نيس//تم، خود را بيش از هنرمن//دان طرفدار هنر ميدانم چ//ون اگر هنر در مس//ير تعالي انس//اني قرار گي//رد، بهترين عبادت است.

وي گفت: مظلوميت موس//يقي اين اس//ت كه در دانشگاه كنسرت بگذارند و براي آن بيرون از دانشگاه بليت بفروش//ند! در ديگر كش//ورها كنسرت ابزار هنر است نه ابزار تفريح و عياشي.

آيتاهلل علماله//دي فروردينماه 87 پيش//نهاد داده بود، شهر مشهد از هرگون//ه برنامهه//اي فرهنگيهنري، انواع فيلمهاي اكرانش//ده و كنسرتهاي موسيقي مستثنا شود و اجراي برنامهها با نظارت ش//وراي فرهنگ عمومي استان باشد.

اكنون حدود هش//ت سال از آن زمان ميگذرد و او به خواس//تهاش رسيده است.

او در ط//ول اي//ن س//الها مدام ب//ر موضع خ//ود بر س//ر برگزاري كنسرتها پافشاري كرده است.

آيتاهلل علمالهدي در اسفند 93 در خطبهه//اي نماز جمع//ه درباره برگزاري كنس//رت در مشهد گفت: دين حداقلي مربوط به ما نيس//ت؛ براي مثال همه ديدند كه در مشهد به خاطر لغو يك كنسرت جريانات و برنامههاي زيادي ايجاد شد؛ بحث ما اين بود كه موس//يقي با كنسرت تف//اوت دارد و نبايد در حريم حرم امام رضا مطرببازي راه انداخت.

او در تيرماه س//ال 94 در مراسم تفس//ير قرآن سوره محمد )ص( در مهديه مش//هد اظهار ك//رد: يكي از مسووالن گفت چرا شما مزاحم مردم ميشويد و به برگزاري كنسرت ايراد ميگيري//د و من گفتم اين مردم را چه كس//اني تش//كيل ميدهند، در صورتي ك//ه بعضي از كنس//رتها بليتهايش//ان 70 هزار تومان است و اف//رادي ك//ه بلي//ت را خريداري ميكنند، اقليت هوسباز شهوتران هس//تند و بايد گفت شما بهعنوان كسي كه مسووليت در نظام داريد، ميخواهيد مسير را براي شهوتراني باز كنيد.

علمالهدي اسفند 94 در ديدار با مسووالن سازمان بسيج هنرمندان درباره موسيقي مقامي گفت: سخن از موس//يقي ميش//ود ميگوين//د موس//يقي مقامي و موسيقي ايراني درحاليكه موسيقي مقامي موسيقي بوده اس//ت ك//ه ناصرالدينش//اه از ش//ب تا صبح با ميگساري با آن سر ميكرده و اين موسيقي كه قبال همه آن را حرام ميدانستند، حاال حالل شده است!

او در همي//ن جلس//ه ادامه داد: عدهاي موس//يقي ايراني را درست و موسيقي خارجي را باطل ميدانند، اين مساله صحيح نيست چراكه در برخ//ي موارد موس//يقي خارجي از بسياري از موسيقيهاي داخليمان بهتر است. اگر بين 90 هزار هنرمند بس//يجي 10 هزار نيروي ارزش//ي همچون حامد زماني داشته باشيم، مش//كل موس//يقي اين كشور حل ميشود.

او در تيرم//اه س//ال 1395 در خطبهه//اي نماز عيد س//عيد فطر گفت: كنس//رت در اي//ران با ابتذال همراه است و در مشهد بيحرمتي و جسارت به امام رضا)ع( است.

او در ديدار ب//ا فعاالن فرهنگي، نخب//گان و جوانان ش//هر نيش//ابور در بهمنم//اه س//ال 1395 گف//ت: چندي پيش كه آقاي رييسجمهور به مش//هد آمده ب//ود، به من گفت؛ »فك//ر ميكنم ش//ما ب//ا نقارهخانه امام رض//ا)ع( ه//م روزي مخالفت كنيد«، به ايش//ان گفتم »اش//تباه ميكني//د؛ بنده نه تنها با نقارهخانه ام//ام رضا)ع( مخالفت ندارم بلكه با 20 آموزش//گاه بزرگ موسيقي كه امروز در مش//هد مشغول به فعاليت هستند هم مخالفت نكردهام. بعضي آموزشگاههاي موس//يقي مشهد از آموزش//گاههاي تهران هم وسيعتر هس//تند. بنده با فسق و فجوري كه در حاشيه كنسرت صورت ميگيرد و جرياني است كه نسل جوان ما را به فساد ميكشاند، مخالفم.«

آيتاهلل علمالهدي كه در مقايسه مشهد با واتيكان بيان كرده بود: »در هم//ه دنيا هم ما نمونهاش را داريم؛ مگر ش//هر واتيكان ايتالي//ا، داراي شرايط، حدود و مقياسهاي فرهنگي نيس//ت؟ در هم//ه دنيا، يك ش//هر مقدس بهعنوان شهر زيارت، شرايط و قداست خودش را دارد و همه افراد و جريانها، هويت قداست آن شهر را حفظ ميكنند، اين شهر هم شهر زيارت است و قداست دارد.« حاال با خيز سيد ابراهيم رييسي براي مقام رياستجمهوري قصد دارد ايران را به واتيكان تبديل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.