آغاز زودهنگام جشنواره جهاني فيلم فجر

Jahan e-Sanat - - News -

س//ي و پنجمين جش//نواره جهاني فيل//م فجر در حالي دي//روز با برگ//زاري كارگاهه//اي دارالفنون در چارس//و آغاز ش//د كه امروز نيز يك روز زودتر ميزبان اهالي رس//انه خواهد و آغاز رس//مي آن از جمعه اول ارديبهشتماه است.

س//يوپنجمين جش//نواره جهاني فيل//م فجر براي اهالي رس//انه همچون س//ال گذش//ته يك روز زودتر آغاز ميشود.

كيوان كثيريان، مدير ارتباطات و رس//انه جشنواره گفت: س//يوپنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر براي اهالي رسانه ساعت 16:30 امروز طي يك ديدار كوتاه با س//يد رضا ميركريمي دبير جشنواره سيوپنجم در پرديس چارسو آغاز ميشود.

او ادامه داد: پس از اين ديدار ابتدا فيلم س//ينمايي »معل//م« (TheTeacher) از جمهوري چك از آثار حاضر در بخش جشنواره جشنوارهها براي اهالي رسانه در س//الن اصلي پرديس چارس//و اكران ميشود و بعد از يك پذيرايي كوتاه در بخش »بام نش//ين« واقع در طبقه هفتم پرديس چارسو دو فيلم »مادر« (Emma) از اندونزي حاضر در بخش مسابقه بينالملل و »ميز«

‪(The Tabl)‬ حاضر در بخش سينماي كره در سالن 2 و 3 به نمايش در ميآيد.

او اظه//ار ك//رد: در اين دوره از جش//نواره س//الن 2 پرديس س//ينمايي چارس//و به ص//ورت اختصاصي ب//راي اهال//ي رس//انه در نظ//ر گرفته ش//ده اس//ت و منتق//دان و خبرن//گاران ميتوانند ب//دون رزرو بليت و تنها ب//ا ارائه كارت خبرنگاري جش//نواره (Press) به تماش//اي فيلمهاي//ي كه در اين س//الن به نمايش درميآيد بنشينند.

البته بديهي اس//ت كه س//الن ش//ماره دو پرديس چارس//و ظرفي//ت مش//خصي دارد و تا هم//ان اندازه ميتواند پذيراي منتقدان و خبرنگاران باش//د بنابراين با پر ش//دن ظرفيت اين سالن، اهالي رسانه ميتوانند از س//اير س//النها اس//تفاده كنند كه اين امر مستلزم رزرو بليت است.

كثيري//ان ادامه داد: اهالي رس//انه و منتقدان براي اس//تفاده از برنامههاي ساير سالنها بايد يك روز قبل از طريق سايت سينماتيكت بليت فيلم مورد نظرشان را رزرو كنند كه البته همچون سال گذشته رزرو بليت براي اهالي رسانه به صورت رايگان خواهد بود.

مدير ارتباطات و اطالعرس//اني جش//نواره توضيح داد: توصيه ما به خبرنگاران و منتقدان اين اس//ت كه براي استفاده بهينه از برنامههاي جشنواره برنامهريزي مناس//بي داشته باشند و با رزرو به موقع صندلي خود در سالنهاي مختلف بتوانند به بهترين نحو فيلمهاي مورد نظرشان را ببينند.

او ادام//ه داد: ع//الوه بر اين س//النهاي س//ينما فلس//طين ني//ز بدون نياز ب//ه رزرو بلي//ت و تنها با كارت Press جش//نواره براي اهالي مطبوعات قابل اس//تفادها س//ت.

مدير ارتباطات و رسانه جشنواره جهاني گفت: براي اس//تفاده اهالي رسانه از وركشاپها، امكان محدودي پيش بيني شده كه با يك معرفينامه از سوي مديريت ارتباطات و رسانه، امكانپذير است.

كثيريان در پايان درباره روزنامه نگاران و منتقداني ك//ه هن//وز كارت ورود ب//ه كاخ جش//نواره را دريافت نكردهاند، گفت: كساني كه هنوز موفق به دريافت كارت جش//نواره نشدهاند، ميتوانند از ساعت 14 تا 17 روز پنجش//نبه 31 فروردين ماه با مراجعه به طبقه ششم پرديس س//ينمايي چارسو، كارتهاي خود را از بخش ارتباطات و رسانه جشنواره دريافت كنند.

سيوپنجمين جش//نواره جهاني فيلم فجر، يكم تا هشتم ارديبهشت 21)1396 تا 28 آوريل (2017 به دبيري رضا ميركريمي در تهران برگزار ميشود.

كارگاههاي فيلمنامه نويسي جشنواره با حضور رضا ميركريمي و مازيار ميري، مس//وول بخش دارالفنون صبح ديروز س//اعت 10 صبح در سالن چهار پرديس سينمايي چارسو آغاز به كرد.

فرهاد توحيدي، فريدون جيراني، مهران كاش//اني و احمدرضا معتمدي از مدرس//ان كارگاههاي دو روزه فيلمنامه نويسي هستند.

اين بخش ميزبان 110 هنرجوي داخلي و خارجي اس//ت ك//ه براس//اس برنامهريزيها روزه//اي اول در كارگاهه//اي فيلمنامهنويس//ان ايران//ي حض//ور پيدا ميكنند.

مخاطبان دارالفنون )اردوي اس//تعداديابي( جوانان فيلمس//از مس//تعد و عالقهمند به س//ينماي ايران در سراس//ر نقاط كش//ور و همچنين كشورهاي منطقه و جهان است.

هدف اين بخش شناس//ايي و كش//ف اس//تعدادها در طول جش//نواره و برگزاري كالسها و كارگاههاي مختلف آموزشي با حضور سينماگران و اساتيد ايراني و خارجي است.

هنرجوي//ان دارالفنون پس از طي اين دوره ش//ش روزه، به عضويت دائمي اين مركز درميآيند و درنتيجه فعاليتهاي سينمايي آنها در طول سال مورد پايش و رصد جشنواره قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.