افزايش حساسيت بهدليل همزماني نمايشگاه كتاب با انتخابات

Jahan e-Sanat - - News -

پوستر سيامين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران در مجموعه نمايشگاهي شهرآفتاب رونمايي شد.

رييس سيامين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران در دومين جلسه ستاد اجرايي نمايشگاه كه با حضور مديران نمايشگاه و رونمايي از پوستر اين رويداد فرهنگي در مجموعه نمايش//گاهي شهر آفتاب برگزار شد، با اشاره به اهميت برگزاريايندورهازنمايشگاهگفت:باتوجهبهاينكه03 دورهازبرگزارينمايشگاه كتاب تهران ميگذرد، انتظارات از نمايشگاه كتاب تهران افزايش يافته است.

او ادامه داد: از سوي ديگر امسال دومين دوره برگزاري نمايشگاه كتاب در ش//هر آفتاب است و بايد توجه كرد كاستيهاي سال گذشته برطرف شود. از سوي ديگر همزماني برگزاري نمايشگاه با ايام انتخابات رياستجمهوري ميزان حساسيتها را افزايش داده كه نيازمند همدلي و همراهي بيشتر براي برگزاري مناسبتر نمايشگاه است.

رييس سيامين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران با تاكيد بر افزايش سطح رفاه و امنيت نمايشگاه گفت: بايد تالش شود رفاه مراجعهكنندگان و غرفهداران در نمايش//گاه كتاب تهران تامين ش//ود. همچنين امنيت نمايشگاه كتاب نيز مهم و جدي است. بايد از حوادث و اتفاقاتي كه ناشي از بيتوجهي، مسامحه و ناديدهانگاري است جلوگيري به عمل آيد. همه كميتهها و بخشها بايد در برنامه خود بر افزايش امنيت و رفاه توجه داشته باشند.

او با اشاره توجه به زيباييهاي بصري در نمايشگاه كتاب تهران گفت: يكي از داليل انتقال نمايشگاه به شهر آفتاب اين بود كه به زيباييهاي بصري و محيطي نمايشگاه توجه شود و نبايد از آن غافل شويم.

صالحي با تاكيد بر واگذاري نمايشگاه كتاب تهران به اهالي نشر عنوان كرد: واگذاري نمايشگاه به اهالي نشر شعار نيست بلكه يك رويه و رويكرد است و بر همين اساس بايد با نگاه كاهش هزينهها و افزايش درآمدها، كارها را پيش ببريم تا اقتصاد نمايشگاه تقويت شود.

رييس س//يامين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران در ادامه با تاكيد بر تقويت وجه نمايشگاهي و فرهنگي نمايشگاه كتاب تهران اظهار كرد: بايد به اين رويكرد ملتزم باشيم كه بين بخش فروشگاهي و نمايشگاهي نمايشگاه توازن ايجاد كنيم. او افزود: تقويت وجه بينالمللي نمايش//گاه نيز در چند سال گذشته مورد تاكيد بوده است كه اقداماتي همچون مهمان ويژه، شهر مهمان و طرح بورسيه تالشهايي در اين مسير بوده است. البته نبايد صرفا به اين موضوعات اكتفا كنيم بلكه بايد با طرحهاي ديگر بر بعد بينالمللي نمايشگاه بيفزاييم و از طرحهاي جديد و خالقانه در نمايشگاه استقبال كنيم تا فضاهاي جديدي در نمايشگاه ايجاد شوند.

صالحي با اشاره به انجام كارها در چارچوب ساختار اجرايي نمايشگاه بر انجام تمام امور اجرايي زير نظر معاون اجرايي نمايشگاه تاكيد و بيان كرد: به منظور هدايت امور و مديريت روان و بيحاشيه بايد تمام فعاليتها براساس ساختار نمايشگاه انجام شود و تمام امور اجرايي نمايشگاه زير نظر معاون اجرايي انجام خواهد شد. در ادامه اين جلسه قائممقام، معاون اجرايي و مديران كميتههاي نمايشگاه ضمن ارائه گزارش از فعاليتهاي صورتگرفته، مسايل و مشكالت موجود را مطرح كردند.

س//يامين نمايشگاه كتاب تهران از تاريخ 13 تا 23 ارديبهشتماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.