»فروشنده«پنجمينفيلممستقلپرفروش7102

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- »فروشنده« در ادامه اكران خود در سينماهاي آمريكا به رتبه پنجم پرفروشترين فيلمهاي مستقل در سال 2017 راه يافت.

نشريه س//ينمايي »اينديواير« در گزارشي به معرفي پرفروشترين فيلمهاي مس//تقل حال حاضر در س//ينماي آمري//كا پرداخت و فيلم »فروشنده« ساخته اصغر فرهادي با فروش 3/4 ميليون دالري در رتبه پنجم در ميان 20 فيلم پرفروش قرار گرفته است.

مبناي اين گزارش فروش فيلمها در دو كشور آمريكا و كانادا بوده است و بر اين اساس درام جنگي »همسر نگهبان باغوحش« به كارگرداني نيكي كارو با فروشي بالغ بر 10/6 ميليون دالر در مكان نخست پرفروشترين فيلمهاي مستقل سال 2017 قرار گرفته و پس از آن نيز فيلمهاي »من سياهتونيستم«ساختهرائولپكبا9/6 ميليوندالر،»يكقلمرومتحد« به كارگرداني آما آسانته با فروش 3/8 ميليون دالر و »ميز شماره «19 از جفري بليتز با 3/6 ميليون دالر در رتبههاي اول تا چهارم پرفروشترين فيلمهاي مستقل سال 2017 قرار گرفتند.

در اين فهرست پس از فيلم »فروشنده« كه جايگاه پنجم را به خود اختصاص داده است، فيلمهاي »نام تو«، فيلم هندي »رييس«، مجموعه فيلمهاي كوتاه نامزد اس//كار، »كدي« و »پ//دري نه چندان پدر« جاي گرفتهاند.

فيلم »فروش//نده« كه توسط كمپاني »كوهن مديا« اكران خود را از تاريخ هفتم ژانويه در سينماهاي آمريكا آغاز كرده تاكنون 3/4 ميليون دالر )با احتساب فروش كانادا( فروخته است.

»فروشنده«برندهجايزهبهترينفيلمخارجياسكار7102 وهمچنين برنده دو جايزه بهترين فيلمنامه و بازيگر مرد از جشنواره كن، در ساير بازارهاي بينالمللي نيز فروش خوبي داشته است.

فرانسه با فروش//ي بيش از 1/841 ميليون دالر همچنان بهترين بازار خارجي »فروش//نده« محسوب ميشود و سينماهاي ايتاليا نيز با 828 و اس//پانيا با فروش//ي بالغ بر 636 هزار دالر از ديگر بازارهاي موفق اين فيلم هستند.

آخرين ساخته فرهادي در ادامه اكران بينالمللي خود از 21 آوريل در لهستان، از 27 آوريل در كشور جمهوري چك، از تاريخ 4 مي در مالزي، از 10 ژوئن 2017 در س//ينماهاي ژاپن و از 29 س//پتامبر نيز در كشور بلغارستان روي پرده ميرود. هماكنون فروش جهاني فيلم »فروشنده« بيش از 10 ميليون دالر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.