»ناخدا خورشيد« دوباره جان گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نسخه اصالحشده فيلم »ناخدا خورش//يد« كه ب//ه س//فارش فيلمخانه ملي ايران در »اس//توديو روش//نا« انجام ش//ده است در حالي به زودي رونمايي ميش//ود كه ناصر تقوايي همواره نسبت به كيفيتونحوهبازپخشنمايش فيلمش انتقاد داشته است. نسخهبازسازيشدهفيلم»ناخداخورشيد«قراراستدومارديبهشتماه در سيوپنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر به نمايش گذاشته شود.

سال گذشته نسخهاي از فيلم »گاو« داريوش مهرجويي كه به همت فيلمخانه ملي ايران بازسازي شده بود، در اين جشنواره به نمايش درآمد و امس//ال يكي از آثار ماندگار ناص//ر تقوايي اصالح و براي نمايش آماده شده است.

ناصر تقوايي »ناخدا خورشيد« را در سال 1365 با اقتباس از داستان مش//هور »داشتن و نداشتن« نوشته ارنست همينگوي و با نقشآفريني داريوش ارجمند، علي نصيريان و سعيد پورصميمي ساخته است.

در پنجمين جشنواره فيلم فجر ارجمند و پورصميمي براي بازي در اين فيلم برنده لوح زرين بازيگر نقش اول و دوم شدند.

همچنين اين فيلم در چهلويكمين جشنواره فيلم لوكارنو در سوييس (1367) برنده پلنگ برنز بهعنوان بهترين فيلم و جايزه نقدي به مبلغ سه هزار فرانك و جايزهاي بهعنوان نماد شهر لوكارنو شد.

تقوايي چند سال قبل پس از نمايش »ناخدا خورشيد« در تلويزيون با انتقاد از نحوه پخش آن گفته بود: آخرين نسخهاي كه از »ناخدا خورشيد« در تلويزيون ديدم، 37 دقيقه كوتاهتر از آن چيزي بود كه من ساختم! اگر اين فيلم را با تمام صحنههايش دوست ندارند، نخرند و نمايش ندهند نه اينكه هربار پنج تا 10 دقيقه از آن را بيرون آورند بدون اينكه چرايياش مشخص باشد.

كارگردان »ناخدا خورشيد« همچنين درباره ساخت اين فيلم اظهار كرده است: پس از آنكه از مجموعه »كوچك جنگلي« جدا شدم گروهي از تيم من هم از سوي گروه جديد رانده شد. آن زمان داريوش ارجمند را براي نقش ميرزا و سعيد پورصميمي و فتحعلي اويسي را براي نقشهاي ديگر انتخاب كرده بودم كه آنها را از آن مجموعه بيرون كردند كه نكند چون با من بودهاند، وسط كار قالشان بگذارند. اين گروه را جمع كردم و با آنها »ناخدا خورشيد« را ساختم، حتي جالب است كه بگويم مجبور شديم بيش از 50 درصد از بازيهاي فتحعلي اويسي روي دريا را با كمك بدل بگيريم چون او كارمند تلويزيون بود و هر روز تماس ميگرفتند كه اگر به تهران برنگردي، اخراجت ميكنيم. چنان جنگ اعصابي براي اويسي به وجود آورده بودند كه او از گفتن سالم جلوي دوربين عاجز بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.