تخفيف06 درصديتئاترمولويبرايدانشجويان

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- مركز تئاتر مولوي به دانشجويان براي تماشاي نمايشهاي اين مجموعه تخفيف 60 درصدي ميدهد.

نظر به ايجاد شرايط مساعد براي بهرهمندي هرچه بيشتر دانشجويان از برنامههاي نمايش//ي مركز تئاتر مولوي، از اين پس دانشجويان كه در سال گذشته از تخفيف 50 درصدي براي ديدن آثار نمايشي مركز تئاتر دانشگاهي مولوي برخوردار بودند، در سال جاري ميتوانند از 10 درصد تخفيف بيشتر بهرهمند شوند.

بنا بر اين گزارش كليه دانشجويان بدون هرنوع محدوديتي در رشته، مقطع و دانشگاه محل تحصيل ميتوانند همهروزه با ارائه كارت دانشجويي خود به گيشه مركز تئاتر مولوي از 60 درصد تخفيف براي تهيه بليت نمايشها بهرهمند شوند.

خريداري و رزرو بليتها با تعرفه دانشجويي، صرفا از طريق مراجعه حضوري امكانپذير خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.