ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑخشخصﻮﺻي ﺩﺭ ﺩﻭلﺖ ﺍلﻜﺘﺮﻭﻧيك

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فن/اوري- تالش ب//راي الكترونيكي ش//دن دولت كه از سالهاي قبل در دستور كار دولت قرار گرفته بود، با قرار گرفتن بخشهايي در اين سيستم و كنار گذاشتن شيوههاي سنتي به وقوع پيوست. اين در حالي است كه به گفته دبير ش//وراي اجرايي فن//اوري اطالعات تمامي فرآيندهاي گمركي الكترونيكي شده است و اين اقدام از تحق//ق وعدههاي دولت در حوزه دولت الكترونيك خبر ميدهد.

نصراهلل جهانگرد، دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات ميگويد: در حال حاضر، بالغ بر يك هزار 700و خدمتدستگاههاياجراييتوسطسازمان اداري استخدامي كشور با همكاري كميسيون توسعه دولت الكترونيكي احصا شده است.

در نخس//تين جلس//ه س//ال جاري شوراي اجرايي فناوري اطالعات، چهار مصوبه در حوزه زيرس//اختهاي فني و اجرايي در اين حوزه به تصويب رسيد.

نصراهلل جهانگرد، دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات با اشاره به جزييات مصوبات اين شورا گف//ت: در اين جلس//ه، گزارش//ي در خصوص خدمات دولت الكترونيك و شناسنامهدار شدن آنها، معماري كالن توسعه دولت الكترونيكي و برنامههاي اجرايي شده در اين حوزه ارائه شد. اين اقدامات در اليه زيرساختهاي فني اصلي شامل مركز ملي تبادل خدمات، كارپوشه ايرانيان، پرتال ملي خدمات و زيرساختهاي دولت همراه و در اليه اطالعات، شامل تشكيل و توسعه پايگاههاي پايه و استانداردسازي و تعاملپذيري است.

وي اف//زود: در اليه خدمات دس//تگاهها نيز گزارش كاملي از پيشرفتهاي حوزههاي مختلف نظير پول و بانكداري الكترونيكي، حوزه اقتصادي، حوزهسالمتوسايرخوشههاي41 گانهوارزيابي بلوغ تمام خدمات الكترونيكي دستگاههايي كه خدمات آنها احصا شده است، ارائه شد.

تماميفرآيندهايگمركالكترونيكي شد

معاون وزير ارتباطات با اشاره به گزارش ويژه ارائه ش//ده از س//وي گمرگ و وزارت بهداشت به عنوان دو دس//تگاه پيش//رو در حوزه خدمات الكترونيكي تصريح كرد: با راهاندازي سامانههاي الكترونيكي گمرگ، كليه فرآيندهايي كه پيش از اين به صورت دستي و با اسناد كاغذي انجام ميش//د، الكترونيكي انجام ميشود و به واسطه آن زم//ان ترخي//ص در واردات كاال از 26 روز به چه//ار روز و زمان ترخيص در صادرات از هفت روز ب//ه ي//ك روز كاهش ياف//ت. وي ادامه داد: همچنين، الكترونيكي ش//دن اسناد در گمرگ موجب شده تا شاهد تحقق افزايش 61 درصدي حقوقوروديكاالدرسال59نسبتبهسال49 باشيم كه بيانگر كاهش قاچاق كاال در حوزههاي مختلفاست.

صدور 66 ميليون پرونده الكترونيكي سالمت

جهانگرد با اشاره به اقدامات در حوزه سالمت الكترونيك گفت: با اجرايي ش//دن فعاليتهاي پيشبيني شده، تعداد واحدهاي سالمت تحت پوش//ش خدمات س//المت الكترونيكي از 120 واحد به 42 هزار و 600 واحد رس//يده و پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان از سه ميليون به 66 ميليون پرونده رسيده است.

وي خاطرنش//ان كرد: براي نخستين بار و به منظور ايجاد بازار رقابتي، تعرفه خدمات پرونده الكترونيكي سالمت، توسط كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات به تصويب رسيد.

ريي//س س//ازمان فن//اوري اطالع//ات ايران تصريح كرد: تصويب چهار مصوبه در حوزههاي زيرس//اختي فني و اجرايي كه زمينهساز تحقق دول//ت الكترونيكي در كش//ور اس//ت، از ديگر دستاوردهاي نخستين جلس//ه شوراي اجرايي فناوري اطالعات محسوب ميشود. براين اساس دستورالعمل مش//اركت و سرمايهگذاري بخش غيردولتي در پيادهس//ازي خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي موسوم به ppp_public ‪private partnership‬ ك//ه ب//ه تصوي//ب كميسيون رسيده بود، به تصويب شوراي اجرايي فناوري اطالعات كشور رسيد. الكترونيكيشدن0071 سرويسدولتي وي خاطرنش//ان كرد: در حال حاضر، بالغ بر ي//ك هزار و 700 خدمت دس//تگاههاي اجرايي توسط سازمان اداري استخدامي كشور با همكاري كميسيون توسعه دولت الكترونيكي احصا شده است كه به منظور الكترونيكي كردن آنها منتظر سرمايهگذاري و ايدههاي بخش غيردولتي براي پيادهسازي است. توسعهزيرساختياطالعات دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات تصويب »چارچ//وب تعاملپذيري دول//ت الكترونيكي« ب//ه انضمام كاتالوگ اس//تاندارد فني و كاتالوگ اس//تاندارد دادهها (IGIF) را اقدامي اساس//ي دانس//ت و گفت: تصويب اين سند با تاخير 10 ساله روبهرو بود كه به همراهي كميسيون توسعه دولت الكترونيكي و دستگاههاي اجرايي، نهايي و به تصويب رس//يد. وي ادامه داد: اين س//ند با داشتن 450 قلم اطالعات استاندارد و نيز اعمال 70 استاندارد پيشنهادي و اجباري، گام اساسي در توس//عه زيرس//اختي دادهاي خدمات دولت الكترونيكي اس//ت. وي اظهارداشت: با مطالعات خوب انجام ش//ده، چارچوب تصويب شده يكي از كاملترين و پيش//روترين چارچوبها در اين حوزه در دنياست و ميتواند بستري براي تعامل اطالعاتي و دادهاي دستگاههاي اجرايي و استاندارد كردن اين حوزه از فعاليتها باشد.

ارائه خدمات دولتي از طريق كارپوشه ايرانيان

معاون وزير ارتباطات، تصويب دستورالعمل كارپوش//ه ايراني//ان را يك//ي ديگ//ر از مصوبات زيرس//اختي اين جلسه عنوان كرد و گفت: اين مصوبه فراهمكننده زمينه تحقق ايجاد يك بستر امن و يكتا و قابل اعتماد براي مبادالت كاغذي اسناد ميان مردم و دولت است.

ب//ه گزارش مهر، وي اف//زود: در اين طرح كه بر مبن//اي قانون دسترس//ي آزاد به اطالعات و آييننامههاي اجرايي آن ايجاد شده است، بستري فراهم خواهد ش//د تا در فاز اول، دس//تگاههاي اجراي//ي بتوانند در كارپوش//ه هر ف//رد ايراني، بازخوردهاي دولت از اطالعات، اسناد و مدارك و همچنين خروجي فعاليتها را ارس//ال كنند، همچني//ن م//ردم ميتوانند از كارپوش//ه خود، نتيجه خدماتي را كه ميخواهند، از دس//تگاهها پيگيرشوند.

حذف مدارك كاغذي در دستگاههاي دولتي

جهانگرد با بيان اينكه در اين مصوبه بندهايي نيز براي فازهاي بعدي كارپوشه پيشبيني شده اس//ت تاكيد كرد: براين اساس، بستر مديريت مستندات و اسناد فرد با دولت نيز فراهم خواهد ش//د كه به واس//طه آن، مردم ميتوانند مدارك و مستندات معتبر خود كه توسط دستگاههاي ذيربط تاييد شده را در اختيار سرويسدهندگان قرار دهند.

رييس س//ازمان فناوري اطالعات ادامه داد: پس از اجرايي ش//دن فاز نخس//ت و همچنين توسعه سامانه، شاهد حذف ارائه مدارك كاغذي به دس//تگاهها خواهيم بود كه با موافقت شوراي اجرايي فناوري اطالعات، زيرساخت مقرراتي اين اقدامها فراهم خواهد شد.

مهلتيكسالهبرايايجادشناسهملي اشخاص حقوقي و كارت هوشمند

دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات گفت: در راستاياجراييشدنوبهرهگيرياززيرساختهاي اطالعاتي فراهم ش//ده نظير كدپس//تي، كارت هوشمند ملي و شناسه ملي اشخاص حقوقي و اتصال آنها از طريق سرويسهاي ارزش افزوده، براي دريافت خدمات الكترونيكي، مصوبهاي به منظور تبادل اطالع//ات موردنياز جهت عرضه خدمات الكترونيكي ميان دستگاههاي اجرايي به تصويب رسيد.

وي افزود: با مهلت يكس//اله تعيين شده از سوي ش//وراي اجرايي فناوري اطالعات، شاهد اس//تفاده مش//خصات هويتي اف//راد به صورت اس//تنادپذير در تمام فرمه//اي اطالعاتي دولت ب//وده و مردم نيازي به مراجع//ه حضوري براي تكميل فرمها و ارائه اسناد و مدارك اعتباردهنده به دولت ندارند.

در خاتمه اين جلس//ه، اسحاق جهانگيري، مع//اون اول رييسجمهور نيز تاكيد كرد: كليه دس//تگاههاي اجراي//ي الزم اس//ت در اجرايي شدن اين مصوبات و الكترونيكي كردن خدمات تحركات جدي داشته باشند و با فراهم شدن اين زيرساختها، هيچ تعللي در انجام امور ذيربط پذيرفتنينيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.