نگاهي به »تاچبار« در مكبوك پرو

Jahan e-Sanat - - News -

وقت//ي ش//ركت اپل س//ري جديد مكبوكهايخودرامعرفيكرد،كاربران ومنتقدانواكنشهايمختلفيدرمورد آنازخودنشاندادندامامهمترينتغيير اين س//ري از مكبوكها كه بيشترين بازخورد را به دنبال داشت، اضافه شدن فناوري تاچبار ب//ود. تاچبار در واقع يك نوار باريك لمس//ي در ب//االي كيبورد مكبوك است و در واقع جايگزين نوار كليدهاي Function شده است. اين نوار لمس//ي در هر نرمافزار كاربردهاي مختلفي ارائه ميكند و خود كاربر هم ميتواند محتواي اي//ن نوار را مطابق با سليقهخودشخصيسازيكند.استفاده ازتاچبارمزايايديگريراهمبهمكبوك اضاف//ه كرده ك//ه از آن جمله ميتوان به امكان آن//الك كردن مكبوك با اثر انگشت اشاره كرد. در واقع اپل با تاچبار توانست فناوري تاچايدي را كه قبال در آيفون آن را معرفي كرده بود به مكبوك بيفزايد.همينقابليتهاوامكاناتبيشتر كهتاچبارآنرافراهمميكندسببشده كهقيمتمكبوكپروهايجديدكمي بيشتر از آن چيزي كه انتظار ميرفت، شود.حاالسواليكهمطرحميشود،اين است كه آيا تاچبار واقعا ارزشش را دارد كه پولبيشتريخرجمكبوككنيد؟ ناكارآمدي همانطور كه اش//اره ك//ردم، تاچبار كاربردهايجذابوجالبيرابهمكبوك اضافهكردهاستاماازسويديگرانتقادهاي فراواني هم به اين نوار باريك لمسي وارد است.يكيازاصليترينانتقادهاايناست كه تاچبار ب//راي مكبوك بيش از حد باريك است. بسياري از كاربران گزارش دادهان//د كه به خاطر باريك بودن بيش از حد تاچبار، نميتوانند آنطور كه بايد و شايد از دستورات لمسي در مكبوك جديد استفاده كنند. مثال اگر بخواهيد يك اموج//ي را از طريق تاچبار انتخاب كنيد،گاهيمجبورميشويدچنددقيقه اس//كرول كرده تا به اموجي دلخواهتان برس//يد! جز اين به خاطر باريكي بيش از حد، بارها ممكن است اشتباها چيزي را لمس كنيد. گذش//ته از اين موضوع، تعداد زيادي از كاربران مكبوك، ترجيح ميدهندمكبوكرابهيكصفحهنمايش بزرگتر متصل كنند و از مك روي يك صفحهبزرگتراستفادهكنند.برايهمين خودمكبوكاغلباوقاتبهحالتبسته گوشه ميز كارمان قرار دارد. پس عمال تاچباربهكارماننميآيدمگراينكهبتوانيم از يك كيبورد اكسترنال مجهز به تاچبار اس//تفاده كنيم. بنابراين از اين نظر هم تاچباربرايخيليهافايدهچندانيندارد. اگراپلواقعاميخواستفرامينلمسيرا به مكبوك اضافه كند بهتر بود يا تاچبار رابزرگترازآنچهاالنهست،ميساخت يااينكهصفحهنمايشمكبوكرالمسي ميك//رد. لپتاپهاي مجهز به صفحه نمايش لمسي پديده تازهاي نيستند و قبال امتحان خودشان را پس دادهاند. در حالحاضرسرفيسبوكيكيازبهترين گزينههايخريدبرايكسانياستكهبه فرامينلمسيعادتدارند.اينكهبتوانيد درمواقعالزمبينكيبوردوصفحهنمايش لمسيرابهراحتيسوئيچكنيدوكنترل كامليرويمحتوايموجودرويديسپلي داشته باشيد، آزادي عمل بيمثالي را در اختيارتان قرار ميدهد. فقط كافي است كميباسرفيسبوكياديگرلپتاپهاي مجهزبهصفحهنمايشلمسيكاركنيد تا متوجه ش//ويد اين نوع ديوايسها تا چه حد به دردبخور هستند. به گزارش جياسام،البتهاينخيليبعيداستكه اپل بخواهد مكبوك را با صفحهنمايش لمسي ارائه كند چون با اين كار مجبور ميشودسيستمعاملمكراتاچفرندلي كندكهاينكارباتوجهبهوجودسيستم عام//ل iOS كار عاقالنهاي براي اپل به نظر نميرسد. اپل هميشه سعي كرده iOS و macOS را مجزا از يكديگر نگه دارد و براي هر كدام محصوالت مختلف با كاراييهاي كامال متفاوت بسازد. حال اگر بخواهد سيستم عامل مك را مثل iOS ت//اچ فرندلي كند و اج//ازه دهد كاربرانباآنبهشكليكسيستمعامل هماهنگبافرامينلمسيكاركنند،آنگاه اينتصميمرويميزانفروشمحصوالتي مثل آيپد پرو يا حتي خود آيفون تاثير منفيميگذارد.

بنابراين عاقالنهتر اين است كه يا كال تاچبار را حذف كند يا اينكه تغييراتي در آنايجادكند.فعالتنهاگزينهعاقالنهبراي خريد،همانمكبوك31 اينچيجديد اس//ت كه به تاچبار مجهز نيست چون قيمت معقولتري دارد و پولتان را خرج چيزي نميكنيد كه معلوم نيست واقعا بهكارتانبيايديانه.دقيقابهدليلهمين عدم استقبال كاربران حرفهاي از تاچبار است كه اپل به اين فكر افتاده تا نسخه بدون تاچبار مدل 15 اينچي مكبوك را ه//م ب//ه زودي عرضه كند )هر چند اين خبر هنوز رسما تاييد نشده است.( در مجموع بايد گفت تاچبار ميتوانست به شكل بهتر و با كاربردهاي بيشتري ارائه شود. نظر شخصيام اين است كه تاچبار روي آيفون بسيار مفيدتر خواهد بود. فعال شايعاتي منتشر شده مبني بر اينكه اپل قصد دارد تاچبار را در آيفون8 همبهكارببرد.شماچهنظريداريد؟آيا باتاچباريكهاكنوندرمكبوكهاينسل حاضر وجود دارد موافق هستيد يا اينكه فكر ميكنيد خيلي به كارتان نميآيد و ارزش گرانتر شدن مكبوك را ندارد؟ به نظر شما تاچبار روي آيفون ميتواند ايده خوبيباشد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.