جهانگردي با قابليت جديد گوگلارث

Jahan e-Sanat - - News -

مه/ر- گوگل خدمات گوگلارث خ//ود را ارتقا داده تا كاربران وب و گوشيهاي اندرويدي به امكانات جديد و هيجانانگيزي دسترسي يابند.

نس//خه جديد گوگلارث با همكاري دانش//مندان و چند س//ازمان غيرانتفاعي به ابزاري موسوم به Voyager مجهز شده كه با استفاده از آن ميتوان در نقاط مختلف كره زمين جهانگردي و اطالعات دقيقي را نيز به صورت تعاملي در مورد هر نقطه از جهان دريافت كرد.

هماكنون از طريق Voyager ميتوان به 50 تور جهانگردي مختلف دسترسي داشت و گوگل ميگويد هر هفته چند تور جهانگردي جديد از سراسر جهان به اين خدمات اضافه ميكند.

تورهاي يادشده بسيار متنوع بوده و از جاذبههاي طبيعي مانند كوهها و جنگلها تا جاذبههاي تاريخي را دربرمي گيرند. عالوه بر اين دكمه يا بخت يا اقبال يا ‪«I’m feeling lucky»‬ كهقبالدرجستوجوگرگوگل موجود بود به گوگل ارث هم اضافه شده تا كاربران با فشردن آن بتوانند به طور تصادفي تصاوير و اطالعاتي مربوط به 20 هزار نقطه تاريخي را كه توسط گروه گوگل ارث جمعآوري شده دريافت و مشاهده كنند.

يك ويژگي بسيار جالب ديگر در گوگل ارث افزوده شدن دكمه نمايش سه بعدي است كه با استفاده از آن ميتوان جاذبههاي گردشگري را به صورت سه بعدي و از زواياي مختلف مشاهده كرد. كاربران هم ميتوانند تصاوير كارت پس//تالي خود را از چشماندازهاي موجود در گوگلارث به اشتراك بگذارند.

گوگل ميگويد افزودن اين قابليتها به گوگلارث دو س//ال به طول انجاميده و قرار است در آينده نزديك در دسترس كاربران iOS هم قرار بگيرد. البته تنها كاربران مرورگر كروم روي رايانه شخصي به اين خدمات دسترسي دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.