جدول تناوبي براي اندرويد

Jahan e-Sanat - - News -

زوميت - ‪2017 Periodic Table‬ اپليكيشني براي اندرويد است كه جدول تناوبي عناصر، يكي از مهمترين نيازهاي علمي براي دانشآموزان و دانشجويان را در اختيار شما ميگذارد.

‪2017 Periodic Table‬ يك جدول تناوبي بسيار كامل و شيك است كه بهصورت گرافيكي و در محيطي چشمنواز، تمامي عناصر را براي شما نمايش ميدهد. در اين برنامه هر عنصر داراي پروفايل اختصاصي خود است كه ميتوانيد با لمس نام آن، وارد پروفايل شويد و توضيحات بسيار كاملي در رابطه با آن مشاهده كنيد.

نكته جالب وجود عكس عنصر مورد نظر است كه ميتوانيد عالوه بر مشخصات، با ظاهر عناصر نيز آشنا شويد.

ويژگ//ي ديگ//ري ك//ه در ‪2017 Periodic Table‬ وج//ود دارد، نمايش جدول مندليف براساس دستهبندي است. ميتوانيد عناصر را در دستهبنديهاي متنوعي مشاهده كنيد تا اطالعات جامعتري از شباهتها در اين جدول به دست آوريد.

در واقع اين ش//يوه نماي//ش يكي از نكات مثبت اين برنامه اس//ت؛ بهطوريكه درك و فهم نكاتي را كه‪2017 Periodic Table‬ سعي در آموزش آنها دارد، بسيار سادهتر از هميشه ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.