توسعهمضاعفتسهیالت

Jahan e-Sanat - - News -

الیحه بودجه س//ال 96 دارای ویژگیهایی است که در ب//ازار بدهی کش//ور کمتر دیده شده اس//ت. دولت بر اساس یکی از سیاستهای اصلی خود در »خروج غیرتورمی از رکود« جایگاه خاصی برای توسعه تسهیالت قائل شده است. با وجود اینکه در مدت فعالیت دولت یازدهم قیمت نفت تا بشکهای 35 دالر هم پایین آمد اما توسعه بازار بدهی به میزان قابل قبولی پیگیری شد. بر اساس الیحه بودجه 96 دولت پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی را برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده منتشر میکند. با این حساب دولت بدهیهای خود را پرداخت میکند و از طرف دیگر قدرت خزانه برای پرداخت تسهیالت نیز افزایش خواهد یافت. بازار مسکن که یکی از اصلیترین هدفگذاریهای دولت برای پرداخت تسهیالت است نیز امس//ال از این تسهیالت به میزان زیادی بهرهمند خواهد شد.

معاون وزیر راهوشهرس//ازی از اختص//اص 9 ردیف اعتب//اری به حوزه نوسازی و بهسازی شهری در بودجه س//ال 96 خبر داده و گفته که تاکنون 140 میلیارد تومان از این مبلغ به صورت نقدی و اسناد خزانه اس//المی محقق شده است. محمدس//عید ایزدی، معاون وزیر راهوشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص بحث اعتبارات و مسایل بودجهای حوزه فعالیتهای عمران و بهسازی در کش//ور میگوید: با وج//ود محدودیتهایی که دولت طی یک سال گذش//ته در تامین منابع مالی پروژههای عمرانی در بر داشت موفق شدیم سکونتگاههای غیررس//می و حاشیهنش//ینها، امر بهس//ازی و نوس//ازی شهری را در اولوی//ت ق//رار داده و مناب//ع قاب//ل توجه//ی را در ردیفه//ای پیشبینی ش//ده برای سال 96 به خود اختصاص دهیم.

ایزدی در ادامه تعریف ردیفهای مش//خص در بودجه سالهای 95 و 96 ب//رای ای//ن ام//ر را یک//ی از اقدامات بس//یار خوب انجام شده در این حوزه دانست و گفته است: ب//ا توجه ب//ه این اقدام//ات ردیف اختصاصی برای نوسازی شهرهای مش//هد، قم، ش//یراز و چند شهر اس//تان سیستانوبلوچس//تان در نظر گرفته ش//ده و از سویی دیگر ردیف//ی تحت عنوان س//اماندهی حاشیه شهرها، بهسازی بافتهای ناکارآم//د و مطالعات و تهیه طرح برای محدودههای هدف نیز مدنظر قرار گرفته شده است.معاون وزیر راهوشهرس//ازی مجموع 9 ردیف اعتب//اری اختص//اص یافته به این بخش را 639 میلیارد تومان اعالم ک//رده و میگوید: تاکن//ون 140 میلیارد تومان از این مبلغ به صورت نقدی و اسناد خزانه اسالمی محقق شده است.مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه با بیان اینکه امیدواریم منابعی که در اختیار گذاشته شده است بتواند به شکل اهرمی منابع گستردهتری را از طریق جذب منابع شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی حداقل تا سه برابر افزایش دهد، میگوید: بدون ش//ک این اقدام میتواند در جهت نوسازی و بهسازی محالت ه//دف تأثیرگذار ب//وده و طی این مسیر را تسهیل کند.

مع//اون وزی//ر راهوشهرس//ازی درخصوص مفهوم نهاد توس//عهگر و چگونگی اس//تفاده از آن در این حوزه معتقد اس//ت دستورالعمل نح//وه فعالیت این نهاد در س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تسهیل شده و در حال حاضر تالش داریم ابعاد مختلف آن را اجرایی کنیم، با هماهنگی ک//ه به عمل آمد اولین پایل//وت این پروژه را بعد از تجربه تهران، قرار است در سایر شهرهای کشور اجرایی کنیم.

ای//ن مق//ام مس//وول در ادامه سخنان خود با تاکید براین نکته که تاکنون در مورد دریافت تسهیالت نوسازی و بهسازی مشکلی نبوده و بیشتر بحثها در رابطه با یارانه س//ود مطرح شده است، میگوید: از آنجای//ی که مصوبه قبلی دولت در مورد اعطای تسهیالت نوسازی ب//ه مال//کان و متقاضی//ان، دارای مش//کالتی بود، م//دل جدیدی را درخصوص بحث یارانه پیش//نهاد کردیم که در قانون بودجه س//ال 96 به آن اشاره شده است.

او معتقد است در قانون بودجه س//الجاری تخصیص ی//ک هزار میلی//ارد تومان از منابع در اختیار بانک مسکن برای اعطای تسهیالت نوس//ازی و بهسازی در نظر گرفته ش//ده است که قرار است بانک نیز این رقم را ب//ه چهار هزار میلیارد تومان افزایش دهد، براین اس//اس بانک مس//کن در مجموع میتواند تسهیالتی را با نرخ سود 12 درصد در اختیار متقاضیان قرار دهد.

معاون وزیر راهوشهرس//ازی در ادامه با تاکید براینکه با اجرای این مدل دیگر احتیاج//ی به دریافت یارانه س//ود نخواهد بود، میگوید: امی//د داریم این اقدام تحرک الزم در فرآیند نوسازی را در کشور ایجاد کند. ایزدی همچنین افزود: در این راستا همچنین با هدف جلوگیری از بوروکراسی اداری سامانهای جهت ثبتنام متقاضیان طراحی شده که افراد ضمن کس//ب نامنویسی در این سامانه و کس//ب شرایط الزم میتوانند برای دریافت وام به بانک مراجعه کنند.

„ معاونوزیرراهوشهرسازیازاختصاص9ردیفاعتباریبهحوزه نوسازی و بهسازی شهری در بودجه سال 96 خبر داده و گفته که تاکنون 140 میلیارد تومان از این مبلغ به صورت نقدی و اس//ناد خزانه اسالمی محقق شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.