برگزاری جلسه شورای اداری- فنی در مخابرات منطقه گیالن

Jahan e-Sanat - - News -

مهدیجمالینژاددرپنجاه و س//ومین برنامه »هرهفته، چندافتت//اح« در جم//ع خبرنگاران با اش//اره به افتتاح پروژهه//ای منطقه 14 اظهار کرد: س//ال گذشته عملیات اجرایی بوس//تان رضوان برای ایجادنشاطوشادابیبیناهالیمنطقه41 دردستاجراقرارگرفتوعملیات اجرایی بوستان رضوان با مبلغ دو میلیارد 500و هزار تومان تکمیل شد. وی در ادامه اشاره کرد: تجهیزات بوستان رضوان هیچ تفاوتی با بوستانهای مرکز شهر ندارد و در این بوستان سایر وسایل حرکت درمانی و اسباببازی ...و برای اهالی منطقه وجود دارد.جمالینژاد با اشاره به اینکه خیابان جنب حرم حضرت زینب )س( تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گرفته شد، خاطرنشان کرد: برای آزادسازی این پروژه نیز بیش از سه میلیارد تومان هزینه شده است.وی در ادامه افزود: : مجموعه فرهنگی- مذهبی خیابان ابوریحان بیرونی نیز با هزینه شش میلیارد تومان احداث میشود.شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه پروژههای امروز باهزینهایبیشاز23 میلیاردتوماناجراشدهاست،عنوانکرد:درهربرنامه افتتاح دهها میلیارد تومان پروژه به بهرهبرداری میرس//د و بیش از 70 پروژه آماده بهرهبرداری است و به دلیل اینکه در هفته دو بار برنامه »هرهفته، چند افتتاح« برگزار میشود تا نیمه سالجاری بسیاری از پروژهها افتتاح خواهند شد. جمالینژاد در ادامه افزود: تمام تالش خود را به صورت جدی برای تکمیل پروژهها و اجرای پروژههایی که در شهر نیاز است به کار گرفتهایم تا شهروندان در آسایش خاطر زندگی کنند.

جلسه شورای اداری- فنی استان گیالن، جهت ابالغ برنامههای اجرایی در سال 96 و دستورالعملهای جدید در راستای مشتریمداری و فروش با حضور مدیر مخابرات منطقه گیالن، معاونان، مدیران، روسای ادارات شهرستانها و جمعی از کارشناسان مخابرات، در سالن همایشهای مخابرات منطقه گیالن برگزار شد.

آموئ//ی، مدیر مخابرات منطقه گیالن اظهار داش//ت: برنامه س//االنه مناطق مخابراتی کش//ور براساس س//ند رهنگاشت و طرحهای مربوطه به کلیه استانها ابالغ شده و تمام تالش یکایک ما در ستاد و شهرستانها این است که با کمک یکدیگر و مرحله به مرحله این طرحها را به ثمر برس//انیم تا از س//ود اجرای این طرحها، مشتریان، کارکنان و سهامداران انتفاع الزم را ببرند.

در ادامه این جلس//ه معاون ش//بکه به تبیین و تش//ریح اهمیت اجرای چند پروژه اساسی مخابرات جهت تغییر شبکه TDM به تمام IP به صورت جزء تا سطح اجرایی، پرداخت.

معاونت تجاری مخابرات منطقه گیالن نیز با اش//اره به سیاس//تهای شرکت مخابرات ایران در سال 69، لزوم ضرورت حفظ مشتری، مشتریمداری و چسبندگی مشتری تاکید کرد.در انتهای این جلسه تاکیدات شرکت مخابرات ایران در خصوص تجمیع سیستمها، آموزش مداوم پرسنل، تجهیز مراکز فروش و نیز الکترونیکی کردن مراحل ثبت نام و تحویل سرویسهای مخابراتی بیان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.