بهرهمندی 20 هزار مشترک جدید از اشتراک گاز

Jahan e-Sanat - - News -

از ابتدای عملیات آمادهسازی اراضی شالیکاری )اسفندماه (95 تاکنون پنج میلیون و 211 هزار لیتر نفتگاز به کشاورزان استان تحویل شده است. سهمیه سوخت یارانهای در دو مرحله به مبلغ 3000 ریال برای هر لیتر جهت شخم و آمادهسازی زمینها به ادوات کش//اورزی اختصاص یافته است.س//طح زیر کشت، نوع و تعداد ادوات کشاورزی مهمترین شاخصهای تخصیص س//وخت به کش//اورزان اس//ت که در راستای کنترل مصرف سوخت و جلوگیری از توزیع خارج از شبکه پس از درخواس//ت مالک، راس//تیآزمایی و تایید سازمان جهاد کشاورزی استان، از طریق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن تامین و توزیع میشود.

مدیرعاملشرکتگازاستانمرکزیگفت:02 هزارو061 مشترکجدیددراستان مرکزی از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدند. جواد مهندس فعالیتهای گازرسانی این ش//رکت را در س//ال 1395 به این شرح توضیح داد: در سال گذشته 20 هزار 160و مشترک جدید در بخشهای مختلف خانگی، تجاری جذب این شرکت شده است که از این تعداد 13 هزار و 488 مشترک در شهرها و شش هزار و 672 مشترک در روستاها جذب و مشترک گاز طبیعی شدهاند و تعداد مشترکین گاز این شرکت در حال حاضر به 529 هزار و 301 مشترک رسیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی جواد مهندس در ادامه گفت: در حال حاضر صددرصد از جمعیت شهری استان مرکزی و همچنین 97/32 درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهرهمندند و در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به 47 روستا در سطح استان مرکزی گازرسانی شده و ساکنان آنها از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدهاند که با این وجود روستاهای گاز دار شده در سطح استان مرکزی از بدو تاسیس این شرکت تاکنون به 937 روستا رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در ادامه افزود: در سال گذشته 275 کیلومتر شبکه گاز و هفت هزار 650و عدد علمک گاز در سطح استان مرکزی نصب و اجرا شده است که با این وجود شبکه گاز در سطح استان مرکزی به 9 هزار و 824 کیلومتر و کل انشعابات گاز نصبشده به 281 هزار انشعاب گاز رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.