قدرت خرید، اجازه رشد قیمت را نمیدهد

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه بیشترین آمار خانههای خالی از س//کنه مربوط به واحدهای لوکس اس//ت و با یک قدم زدن در ش//مال ش//هر تهران واحدهای خالی از سکنه به راحتی قابل تشخیص است، گفت: قدرت خرید متقاضیان مسکن به گونهای است که قیمت مسکن در سالجاری رشد چندانی نخواهد داشت.

فردی//ن یزدان//ی در گفتوگو با فارس در پاس//خ به این س//وال که انبوهسازان میگویند وجود 2/5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه به دلیل تولید نیست بلکه به دلیل پایین بودن قدرت خرید است، گفت: اینکه انبوهس//ازان میگویند وجود 2/5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه ناشی از ضعف و کاهش قدرت خرید متقاضیان است بحث درستی نیست چراکه بیشترین آمار مربوط به خانههای خالی از سکنه مربوط به واحدهای لوکس است.

وی با اشاره به اینکه شکاف درآمدی و طبقهبندی درآمدی در ایران باال اس//ت و اقشاری که به راحتی بتوانند واحدهای لوکس را خریداری کنند کم هستند،گفت: قطعا اضافه تولید واحدهای مسکونی مربوط به واحدهای لوکس است و آمار تولید واحدهای مسکونی برای کم درآمدها و اقشار متوسط پایین است.

یزدانی در پاس//خ به این س//وال که در طرح جامع مس//کن که شما مسوول تدوین آن بودید پیشبینی تولید ساالنه 900 هزار مسکن شده است. آیا این آمار خانههای خالی از سکنه به این معنی است که کشور فعال نیازی به تولید مسکن ندارد، اظهار داشت: آمار سرشماری نفوس و مس//کن در سال گذش//ته که گزارش مقدماتی آن منتشر شده است پیشبینیهای الزم انجام ش//ده در طرح جامع مسکن را تایید میکند که کشور کمبود مسکن دارد.

وی با تاکید بر اینکه کمبود مسکن مربوط به مسکنهای مورد نیاز برای اقش//ار کم درآمد اس//ت، گفت: البته عدد درج ش//ده در خصوص تولید س//االنه 900 هزار واحد مس//کونی به طور کامل مربوط به تولید نیست بلکه یک میزان از این عدد مربوط به واحدهای مسکونی نوسازی شده میشود.

مدیر علمی طرح جامع مس//کن اضافه کرد: پس کش//ور فعال نیاز به تولید بیش از 900 هزار واحد مسکونی ندارد و به شرطی این عدد محقق خواهد شد که قدرت خرید متقاضیان بهتر شود. یزدانی خاطرنشان کرد: قدرت خرید متقاضیان طی سه سال گذشته به دلیل رکود حاکم بر بازار و کنترل تورم بهتر شده است اما باید باز هم تقویت شود.

وی گفت: به هر حال س//رمایه زیادی صرف ساختوساز شده است در حالی که این سرمایههای کالن میتوانست به سمت تولید و صنعت حرکت کند.

یزدانی در پاسخ به این سوال که آیا رشد قیمت مسکن که این روزها برخی مشاوران امالک مطرح میکنند صحت دارد، گفت: قدرت خرید متقاضیان در آن حدی نیس//ت که قیمت مسکن بخواهد افزایش یابد بنابراین در بدترین حالت قیمت مسکن بیش از 15 درصد رشد نخواهد کرد که البته این عدد هم قطعا محقق نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.