اعالمآمادگیدانشگاهعلومپزشکیگیالنبرایراهاندازیپاالیشگاهپالسمایخون

Jahan e-Sanat - - News -

عزتاهلل یسلیاني، رییس اداره راهوشهرسازي شهرستان لنجان گفت: در راس//تاي احقاق حقوق دولت و حفظ حقوق بیتالمال و به موجب گزارش ماموران گشت حفاظت از اراضي ملي و دولتي در ابتداي امسال دو قطعه زمین به متراژ 700 و 3000 متر مربع از اراضي که به نام دولت جمهوري اسالمي ایران و به نمایندگي اداره کل راهوشهرسازي استان اصفهان سابقه ثبت داشته، به صورت نهالکاري و تسطیح تصرف شده بود، با طرح دعوي حقوقي اقدام و با پیگیريهاي مستمر حکم خلع ید اراضي تصرفي صادر و تایید شد. وي گفت: این اراضي با ارزش حدود 25 میلیارد ریال آزادسازي، رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیالن در جلسهای که با حضور استاندار گیالن و هیات آلمانی از شرکت بیوتست آلمان در محل استانداری گیالن برگزار شد، آمادگی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در راهاندازی پاالیشگاه پالسمای خون را اعالم کرد. به گزارش پایگاه اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن )وب دا( علی داودی با بیان این مطلب که در حال حاضر داروهای نوترکیب، IVIG و فاکتورهای خونی مصرفی برای بیماران خاص از جمله فاکتورهای 8 و 9 و 11 و 12 و فیبرینوژن از پالسمای خون انسان تهیه میشود، یادآور شد: این داروها هماکنون در بازار دارویی کشور و استان در حال مصرف است.

در ادامه محمدعلی نجفی، استاندار گیالن نیز ضمن اشاره به توانمندیهای نظام سالمت استان و حمایت دانشگاه علوم پزشکی گیالن و انتقال خون کشور، حمایت استانداری گیالن را از پروژههای کارآفرین اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.