پروژههای آبرسانی مناطق 21 و 22 شهر تهران به زودی افتتاح خواهد شد

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل آبفای ش//هرها و شهرکهای غرب استان تهران از افتتاح پروژههای آبرسانی مناطق 21 و 22 شهر تهران در آینده نزدیک خبر داد. منصور جنتی گفت: طبق مطالعات و بررسیهای فنی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور متوسط سرانه مصرف آب شرب مناطق 21 و 22 شهر تهران در افق طرح سال 1415 با احتساب تلفات به میزان 15 درصد مصارف در نظر گرفته میشود، بنابراین پیشبینی منابع آب مطمئن با هدف جلوگیری از بروز بحرانهای آتی ضروری است.

وی افزود: در این راس//تا مخزن زمینی 15 هزار مترمکعبی ش//هید حسینی واقع در ش//مال اتوبان همت و اجرای خط انتقال از این مخزن به طول دو کیلومتر با اقطار 600 و 800 میلیمتری چدن داکتیل با هدف آبرس//انی به محلههای مرواریدش//هر، بلوار اردس//تانی و شهرک الهیه و مخزن زمینی 17 هزار مترمکعبی جنوب دانشگاه علوم انتظامی جهت آبرسانی به محله کوهک در منطقه 22 آماده بهرهبرداری است.

جنت//ی در ادام//ه تصریح کرد: پروژه خط انتقال آب به طول 3800 متر با لولههایی از جنس چدن داکتیل و قطر هزار میلیمتری جهت آبرسانی به منطقه 21 از منطقه 22 شهر تهران اجرا شد.

مدیرعامل آبفای شهرها و شهرکهای غرب استان تهران ضمن اشاره به ساختوسازهای وسیع صورتگرفته و سرریز جمعیت به این مناطق تاکید کرد عملیات حفر و تجهیز 11 حلقه چاه آب شرب در این محدوده اجرا شده است و پروژه آبرس//انی نوار ش//مال اتوبان همت ش//امل حفر و تجهیز چاه آب، توسعه خطوط انتقال آب به طول پنج هزار متر و احداث ایستگاه پمپاژ جهت آبرسانی به 15 هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.