اتمام پروژههای مسکن مهر به اواخر 96 موکول شد

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نیم- رییس انجمن انبوهسازان اس//تان تهران با اعالم اینکه برای اتمام واحدهای مس//کن مه//ر پردیس 400 میلیارد تومان پول نیاز است، گفت: پیشرفت 10 هزار واحد مسکن مهر انبوهسازان 70 درصد است که در صورت تزریق نقدینگی تا شهریور یا بهمن امسال به اتمام میرسد. حسن محتشم اظهار کرد: با مساعی و پیگیریهای قائممقام وزیر راهوشهرسازی در طرح مسکن مهر و مدیرعامل شرکت عمران پردیس، در ماه جاری هزینه کارهای اضافی و الحاقیه شماره 3 و قیمت آسانسور شرکتهای تابعه انجمن انبوهسازان استان تهران امضا شده و در دست ابالغ است.

وی با بیان اینکه انبوهسازان عهدهدار پروژه 10 هزار واحدی مسکن مهردر فازهای 5 و 9 جدید پردیس هستند، تصریح کرد: بهعنوان مثال با توجه به افزایش قیمت آسانسور در سال 95 و به خصوص بلندمرتبه بودن ساختمانهای فازهای اخیر از استعالم قیمت روز استفاده شده است. وی با اعالم اینکه افزایش وام 30 میلیونی به 40 میلیون توان محقق ش//ده اس//ت، افزود: عالوه بر این منابع مالی جدیدی از سوی دولت جهت عملیات زیربنایی در نظر گرفته ش//ده و چنانچه منابع مالی به موقع تزریق ش//ود بخش عمدهای از پروژه 10 هزار واحدی تا پایان فصل تابستان و باقیمانده آن نهایتا تا بهمن امسال تکمیل و آماده تحویل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.