اجرا نشدن سیاستهای جدید مسکن عامل رفتار سلیقهای بانکها

Jahan e-Sanat - - News -

یک عضو کمیس//یون برنام//ه و بودجه مجلس س//رمایهگذاری و بنگاهداری بانکها و موسسات مالی دولتی به خصوص در حوزه زمین و مس//کن را طبق قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ممنوع دانست. مه//رداد الهوتی گفت: بانکه//ا طبق این قانون فقط اجازه دارند 40 درص//د اموال و داراییهای خ//ود را نگهداری کنند و 60 درصد بقیه را بای//د واگذار کنن//د. واگذاری اموال و دارای//ی بانکها باید به مرور انجام ش//ود، این قید قانونگذار ش//امل امالک مصادره وامگیرندگانی که نتونستهاند بدهی خود را تسویه کنند و ملکشان توسط بانکها مصادره شده است هم میشود.

وی تاکید کرد: سرمایهگذاری و بنگاهداری، دیگر حق بانکها نیست، بانکه//ا باید در خدمت تولی//د قرار بگیرند. نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به تمرکز دولت در پایان بخشیدن به پروژه مسکن مهر و به اجرا در نیامدن سیاستهای جدید دولت در حوزه مسکن گفت: وزارت راهوشهرس//ازی در دولت یازدهم فقط به تکمیل مس//کن مهر پرداخت و مسکن اجتماعی و حمایتی اعالم شده را به اجرا نگذاشت. به دلیل به اجرا درنیامدن سیاستهای دولت در حوزه مسکن، بانکها به صورت سلیقهای عمل کردند به همین دلیل شاهد تداوم بیثباتی در حوزه زمین و مسکن هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.