آمادهسازی 100 هزار واحد مسکونی در قالب مسکناجتماعی

Jahan e-Sanat - - News -

پای/گاه خب/ری وزارت راه- مدی//رکل ام//ور نظارتعالی فنی پروژههای س//ازمان ملی زمین و مس//کن، اولویت فعالیت آن دفتر را در س//ال 96 در س//ه بخش کمک به تکمیل مسکنهای مهر، ابالغ دستورالعمل پروژههای مشارکتی به استانها و اجرای تکالیف سازمان در طرح جامع مسکن، تشریح کرد.

فردین شاکری، مدیرکل امور نظارتعالی فنی پروژههای سازمان ملی زمین و مسکن گفت: از سال 95 تاکنون، بین هشت تا 10 درصد از مصوبه، توس//ط س//ازمان، اجرایی شده است. همچنین در تکلیفی که برای استانها در سال 96 توسط سازمان تعیین شده، تاکید شد تمام س//قف 400 میلیارد تومان در اس//تانها برای مسکنهای مهر هزینه شود که 300 میلیارد تومان آن برای شهرهای باالی 25 هزار نفر و 100 میلیارد تومان آن برای شهرهای زیر 25 هزار نفر است تا مشکالت مسکن مهر به طور کامل برطرف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.