يك مقام رسمي سازمان بورس: ابزاري براي كنترل بازار سهام نداريم

Jahan e-Sanat - - News - آمار

معاون سازمان بورس به سهامداران توصيه كرد از ورود به حاشيههاي بازار سهام خودداري كنند. علي سعيدي در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان بورس وارد كنترل نوسانات بازار سرمايه در آستانه انتخابات ميشود يا خير، اظهار داشت: ابزاري براي اينكه بخواهيم در بازار نفوذ و التهابات بازار را كنترل كنيم، نداريم اما صندوق توسعه طبق روال عمل ميكند. معاون بازار س//رمايه با اش//اره به تاثيرپذيري بازار سرمايه از فضاي دوازدهمين دوره انتخابات رياس//تجمهوري اظه//ار داش//ت: التهابهاي بازار س//رمايه در خصوص بسياري از رويدادها از جمله رويدادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي رخ ميدهد كه از بين رويدادهاي سياسي بحث انتخابات نهتنها در ب//ورس اي//ران بلكه در بازار س//رمايه تمام دنيا نوسان ايجاد ميكند و تاثير ميگذارد. به گزارش ايلنا، وي با بيان اينكه در اين ايام قبل از انتخابات، فعاالن اين بازار درصدد هستند بدانند چه گروهي در كشور چرخه صنعت، اقتصاد و سياست كشور را به دست خواهد گرفت، ادامه داد: بنابراين اين عالمت سوال انتظارات فعاالن را متفاوت ميكند و ممكن است يكسري نوسانات را در هر بازار س//هامي ايجاد كند و بازار ما هم مس//تثنا از اين قاعده نخواهد بود. معاون بازار س//رمايه در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان بورس وارد كنترل اين نوس//انات بازار سرمايه در آس//تانه انتخابات ميش//ود يا خير، اظهار داش//ت: ابزاري براي اينكه بخواهي//م در بازار نفوذ و التهابات بازار را كنترل كنيم، نداريم. اما صندوق توسعه طبق روال عمل ميكند. انتظار ما هم اين است كه صندوقهاي سرمايهگذاري، صندوقهاي اختصاصي بازارگرداني و مشاوران س//رمايهگذاري وارد عمل ش//وند. سعيدي با تاكيد بر اينكه سياست ما اين است كه از طريق نهادسازي اين موضوعات را مرتفع سازيم، افزود: صندوقهاي بازارگرداني اصوال به وجود آمدهاند كه هر كدام روي چند سهم بازارگرداني كنند و بتوانن//د معادالت بازاري و تعادل بازاري را در صورتي كه صف//ي به وجود آمد، از بين ببرند. البت//ه معافيت مالياتي و كارم//زدي هم براي اين صندوقها در نظر گرفته ش//ده، كس//ب و كارش//ان اقتصادي باشد. وي با اشاره به ايجاد صندوقهاي جديد گفت: خوش//بختانه تعداد صندوقهاي بازارگرداني افزايش يافته و هر كدام از اين صندوقها روي تعداد مشخصي از سهم فعاليت بازارگرداني انجام ميدهند. مش//اوران س//رمايهگذاري هم از طريق اطالعرس//اني و گزارشهاي//ي كه ارائه ميدهند ميتوانند بازار را مديريت كنند. معاون سازمان بورس با اشاره ب//ه تاثير صندوقه//اي بازارگرداني در كنترل نوسانات بازار سرمايه در آستانه انتخابات اظهار داشت: صندوقهاي بازارگرداني هم به واسطه اينكه چندين دوره انتخابات را تجربه كردهاند، ميتوانند بازار را به تعادل برسانند. سعيدي در پاسخ به اين سوال كه دوره نوسانات بازار سرمايه در آستانه انتخابات معموال چقدر است، گفت: تحقيقات زيادي در دنيا در اين باره انجام شده كه در كشورهاي مختلف زماني كه بحرانهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي به وجود ميآيد در دوره مشخصي بين يك تا سه ماه قيمتهاي سهم كاهش مييابد و باز هم بهطور متوسط به جاي اول خود بازميگردد. وي تاكيد كرد: اتفاقا سرمايهگذاران آگاه در اين دورههاي زماني در بازار فعال ميشوند، براي مثال روز 11 سپتامبر بهترينزمانبرايخريدسهامبود.فكرميكنيم سرمايهگذاران حقوقي دستخوش اين نوسانات نميشوند و مردم را به اين سمت سوق ميدهيم كه به صورت غيرمستقيم در بازار سرمايهگذاري كنن//د چراكه در اين ص//ورت تحت تاثير اين نوسانات قرار نميگيرند. معاون سازمان بورس با اش//اره به اينكه تاثيرپذيري بازار س//رمايه از انتخابات معموال به اين عوامل كه انتخابات بعد از دو دوره اتفاق ميافتد يا يك دوره، بس//تگي دارد و فضاي اين دو با يكديگر متفاوت است اما سرمايهگذاران انفرادي بيشتر تحت تاثير اين جريان قرار ميگيرند و پيش//نهاد ميشود در اين ايام به صورت مستقيم وارد سرمايهگذاري در بورس نشوند. وروديكشركتجديدبهبازارسهام در همي//ن حال و در اتفاقي تازه در حوزه بازار س//هام، مديرعامل هتل پارس//يان كوثر اصفهان از درج نماد »گكوثر« در فرابورس و عرضه اوليه 15 درصدي سهام طي شش ماه آينده خبر داد. محمدعلي ابوطالبي با معرفي اولي//ن هتل درجش//ده در فراب//ورس، اظهار داشت: در سال 1347 كلنگزني اين هتل در زميني به مساحت 11 هزار مترمربع مشرف به زايندهرود و سيوسهپل صورت گرفت. وي افزود: در نهايت هتل پارسيان كوثر اصفهان در سال 1350 با نام هتل شرايتون كه سپس به كوروش تغيير نام داد به بهرهبرداري رسيد. اين مقام مسوول با بيان اينكه هتل كوروش بعد از پيروزي انقالب به هتل پارسيان كوثر اصفهان تغيير نام داد و ظرفيت اقامتي آن از 130 به 225 اتاق افزايش يافت، خاطرنشان كرد: اين مجموعه چهار مرحله طرح توسعهاي را پشت س//ر گذاشته است. مديرعامل هتل پارس//يان كوثر اصفهان با تاكيد بر اينكه اين هت//ل باالترين ظرفيت اقامتي را در اصفهان به خ//ود اختصاص داده اس//ت در خصوص نقاط قوت اين مجموعه گفت: در درجه اول موقعي//ت مكاني هتل اس//ت كه يك مزيت محسوب ميشود اين در حالي است كه جزو دو هتل پنج س//تاره در اصفهان بوده و عالوه بر آن خوش//نامترين هتل در بحث اقامتي و پذيرايي در داخل و خارج اس//ت. ابوطالبي با اش//اره به اينكه باالترين درصد اشتغال هتل در اصفهان از آن هتل كوثر است، گفت: اين ميزان در مجموعه 84 است كه نسبت به نرم بينالمللي كه 75 تا 80 درصد است مطلوب به نظر ميرسد. اين مقام مسوول به شفافيت مالي اين هتل طي 12 س//ال گذشته اشاره كرد و گفت: ارزيابي عملكرد هتل در س//ال گذش//ته نش//ان داد 35 درصد رشد فروش و 40 درصد افزايش س//ودآوري در مجموعه رخ داده اس//ت. مديرعامل هتل با اش//اره به سياس//تگذاري مجموع//ه در س//ال اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال هم خاطرنش//ان كرد: در تالشيم به رشد 30 درصدي فروش و 35 درصدي س//ودآوري دست پيدا كنيم. ابوطالبي در بخش پاسخ به سواالت در برابر سوالي مبني بر اينكه برنامه ورود شركت به فرابورس در چ//ه مرحلهاي قرار دارد، گفت: در راس//تاي سياست كاهش تصديگري كه بنياد مس//تضعفان دنبال ميكرد ورود هتل پارسيان كوثر اصفهان از سال 93 در دستور كار قرار گرف//ت. بعد از اقدامات الزم در اين راس//تا اين هتل در تاريخ 18 اس//فند 94 با موافق//ت هيات پذيرش در فرابورس پذيرش و 10 بهمنماه 95 در اين بازار درج شد. وي در خصوص زمان طوالني طي شدن مرحله پذيرش تا درج نماد هم گفت: با توجه به اينكه هتل كوثر اولين هتل درجشده در فرابورس بود مراحل طيش//ده از جمله تهيه گزارش توجيه//ي و اميدنامه زمانبر ش//د. ابوطالبي درباره اينكه بناست چه زماني و چند درصد سهام در روز عرضه اوليه واگذار شود، گفت: براس//اس توافقات اوليه قرار است 15 درصد سهام عرضه شود و زمان دقيق آن مشخص نيست. اميد است اين مهم تا شش ماه آينده صورت گيرد. وي سال مالي هتل را 29 اسفند و سرمايه آن را 11 ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: حاشيه سود مجموعه در سال گذشته 38 درصد برآورد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.