انتشار اولين سود69 »غدشت«

Jahan e-Sanat - - News -

دشت مرغاب اولين پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به13 خرداد 96 )حسابرسي شده( را منتشر كرد. برمبناي اطالعات دريافتي از شركت دشت مرغاب طي نامه تاريخ 23 اسفند 95 پيشبيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به پايان خردادماه سال 1396 با سرمايه 53 هزار 453و ميليون ريال مبلغ41 ريال به طور خالص پس از كسر ماليات است. اين گزارش بدون تغيير نسبت به اولين پيشبيني حسابرسي نشده اعالم شده است. »غدشت« داليل تغييرات دوره منتهي به 31 خرداد 96 را به شرح زير اعالم كرد: طبق تصميمات مجمع عمومي فوقالعاده مورخ3 آذرماه5931 پايانسالماليشركتاز92 اسفندماهبه13 خردادماههرسال تغيير كرده است. بنابراين صورت سود و زيان پيشبيني شده براي دوره سه ماههمنتهيبه13 خردادماه6931 تهيهوارائهشدهاست.همچنينشركت در نظر دارد در سال 31 خرداد 96 به پيشنهاد هيات مديره از محل آورده نقديومطالباتحالشدهبهمبلغ582 ميلياردو836 ميليونريالاقدام بهافزايشسرمايهكند.سايربرنامههاومفروضاتبااهميتبهاينشرحاست: باتوجهبهاينكهافزايشسرمايهدردستاقدامشركتازمبلغ35 ميلياردو 453 ميليونريالبهمبلغ582 ميلياردو836 ميليونريالناشيازادعاي شركت سرمايهگذاري گروه توسعه ملي مبني بر تسويه نشدن ثمن معامله نقلوانتقالسهامشركتدرسال4831 متوقفشدهاستبهمحضحصول نتيجهنهايينسبتافزايشسرمايهاقدامخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.