انتقاد رييس كنفدراسيون صادرات از وضعيت وخيم كسب و كار؛ مشکل تولید را حل کنید

Jahan e-Sanat - - News -

با اينك//ه انتظار ميرفت در پس//ابرجام ش//اهد توس//عه مبادالت تجاري و تس//هيل روابط بانكي باش//يم اما به گفته رييس كنفدراسيون صادرات ايران، در ش//رايط فعلي كش//ور تنها برخي از بانكها امكان نقل و انتقال پول در عرصههاي بينالمللي دارند و به همين دليل هنوز نتوانستهاند به شرايط قبل از تحريم برگردند.

در اي//ن مي//ان چند نرخ//ي بودن ارز يكي از معضالتي است كه همچنان حل نشده و صادركنندگان و تجار را با مشكل روبهرو كرده است. اين در حالي است كه قانون مستمر بهبود فضاي كسب و كار در دولت دهم توس//ط اتاق بازرگاني آماده و به مجلس ارسال و تصويب شد اما هرگز توسط دولت اجرا نشد.

بنابراي//ن در حال حاضر اصليترين و مهمتري//ن مطالبه بخشخصوصي دولت فعلي و دولت آينده بهبود محيط كسب و كار است.

در همين رابطه محمد الهوتي اظهار كرد: برخالف وعدههاي داده شده كه قرار بود ارز تكنرخي تا پايان س//ال 95 حل ميش//ود، اين موضوع به مرحله اجرايي نرس//يده و ش//رايط اجراي آن نيز فراهم نشده است.

وي اف//زود: بانك مركزي ايران معتقد اس//ت تا زماني كه ش//رايط اج//راي ارز تكنرخي در كش//ور فراهم نشود اجراي آن نيز با مشكل روبهرو خواهد بود.

رييس كنفدراس//يون ص//ادرات ايران ادام//ه داد: بان//ك مرك//زي در صورت//ي ميتواند ارز تكنرخي را در اقتصاد كشور اجرا كند كه منابع الزم آن را نيز داش//ته باش//د تا در صورت تقاضاي بيش از حد ب//ا كاهش بيش از حد نوس//انات بازار را مديريت كند.

الهوتي تصريح ك//رد: براي تكنرخي شدن قيمت ارز روابط بانكي و كارگزاري با ساير كشورها بسيار مورد اهميت است تا از طريق سيس//تم بانك//ي بتوان براي حمل نقل خارجي استفاده كرد.

وي يادآور ش//د: بانكهاي ما براساس قوانين جدي//د بينالمللي كارآمدي خود را در زم//ان تحريمها از دس//ت دادهاند. در صورت//ي ك//ه الزامات يادش//ده براي اجراي تكنرخي ش//دن ارز فراهم نشود مانند دهه 70 با شكست روبهرو خواهيم ش//د و بايد بتوانيم مانن//د تجارب موفق تكنرخي ش//دن ارز در دهه 80 ثبات را به بازار برگردانيم.

وي گفت: كش//وري كه اقتصاد پويا و شرايط اقتصادي شفاف داشته باشد، ارز چند نرخي در آن مش//اهده نميش//ود. چند نرخي بودن ارز در كش//ور نشان از ضعفهاي اقتصادي است كه با تكنرخي ش//دن آن ميتوان به ثب//ات و پايداري س//رمايهگذاريهاي داخل//ي و خارجي رسيد.

وي گف//ت: تكنرخي ش//دن ارز رتبه فساد را در كشور كاهش ميدهد يا وجود دو يا چند نرخ ارز باعث ايجاد رانت براي افرادي ميشود كه منابع ارزانقيمت در اختيار دارند.

رييس كنفدراس//يون ص//ادرات ايران ادامه داد: چند نرخي بودن ارز فس//ادي در سيستم اقتصادي بهوجود ميآورد كه باعث آس//يب زدن به محيط كسب و كار ميشود و استفاده از رانت موجود در نرخ ارز باعث بيشتر شدن فاصله طبقاتي در كشور است.

وي تاكي//د ك//رد: ت//داوم وج//ود ارز تكنرخي در كش//ور باعث بيشتر شدن ثروتهاي بادآوردهاي ميان افراد ميشود كه تجربه آن در كشور بوده و مضرات آن براي جامعه مشاهده شده است.

الهوتي گفت: اميدواريم بانك مركزي هر چ//ه زودتر بتواند ش//رايط ايجاد ارز تكنرخ//ي در كش//ور را فراه//م كند تا محيط كس//ب و كار و اقتصاد كش//ور به سمت شفافيت پيش رود.

رييس كنفدراس//يون ص//ادرات ايران همچني//ن در ادامه با بي//ان اينكه قانون مستمر بهبود فضاي كسب و كار در دولت دهم توسط اتاق بازرگاني آماده و به مجلس ارسال و تصويب شد اما هرگز توسط دولت اجرا نش//د، گفت: اصليترين و مهمترين مطالبه بخشخصوصي از دولتهاي قبل و دولت فعلي و دولت آينده بهبود محيط كسب و كار است. به گفته الهوتي، وقتي ميگوييم بهبود محيط كسب و كار، يعني موضوعاتي مانند شرايط توليد، باال بردن بهرهوري، كاهش فساد و رانت و همچنين امنيت در سرمايهگذاري را شامل ميشود. وي ادامه داد: به همين دليل هم است كه »محيط كسب و كار« يكي از شاخصهاي اصلي اقتصاد محس//وب ش//ده و هر سال كش//ورهاي مختلف بر مبن//اي رقم اين شاخص امتيازبندي ميشوند.

الهوتي با ي//ادآوري تهيه قانون بهبود مس//تمر فضاي كس//ب و كار توسط اتاق بازرگان//ي در زم//ان فعالي//ت دولت دهم گف//ت: با وجود اينك//ه در دولت قبل اين قانون توسط اتاق بازرگاني و مجلس تهيه و تصويب ش//د و به دولت دهم ابالغ شد ام//ا با مخالفت رييسجمهور وقت روبهرو شد و به مرحله اجرا نرسيد.

الهوتي افزود: يكي از شعارهاي اصلي دولت يازدهم پيش از آغاز به كار نيز بهبود محيط كس//ب و كار بود كه بخشي از آن انجام شد. به اعتقاد من ما باز هم در دولت دوازده//م همين توق//ع را داريم. اجرايي شدن واقعي شرايط كسب و كار همچنان خواس//ته بخشخصوص//ي از دول//ت بعد است. رييس كنفدراسيون صادرات ايران در ادام//ه گفت: در بحث صادرات با توجه به سياستهاي اقتصاد مقاومتي كه نقشه راه اصلي كش//ور است و تمام دولتها در چارچوب اين سياست بايد حركت كنند، موضوع اصلي تقوي//ت صادرات غيرنفتي اس//ت. بنابراين براي مقاومسازي اقتصاد كش//ور، توليدي بايد م//ورد حمايت قرار گيرد كه قابليت ص//ادرات و ارزشافزوده باال داشته باشد.

وي تاكيد كرد: وقتي در مورد صادرات حرف ميزنيم ابتدا بايد كم و كاستيهاي توليد را برطرف كرده و از همه نظر آن را به شرايط بهينه و مقاوم رسانده باشيم.

اين فعال اقتصادي اظهار كرد: اصليترين مساله در توليد، باال بردن كيفيت در مقابل كاهش هزينه و قيمت است. ما در بخش قيمت تمامش//ده بسيار مش//كل داريم و قيمتها به هيچ عنوان با كاالهاي وارداتي رقابتي نيست.

به گفته الهوتي قيمت تمامشده كاال به عوامل مختلفي بستگي دارد. يكي از اين عوامل هزينه مواد اوليه و واردات آن است كه طي سالهاي گذشته به دليل تحريمها با مشكالت فراواني روبهرو بود. در كنار اين عامل نرخ ارز و نرخ سودهاي بانكي هم از عوامل تاثيرگذار در قيمت تمامشده توليد هس//تند كه ميتوانند در تقويت صادرات غيرنفتي نقش مهمي ايفا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.