هشدار درباره روغن زيتونهاي تقلبي

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- معضل توزيع روغن زيتونهاي تقلبي در بازار ادامه دارد و روغن پوميسكهبرايانسانخطرناكاست،بهجايروغنزيتوناصلباقيمتهاي باال به فروش ميرسد. در همين خصوص عضو شوراي ملي زيتون با بيان اينكه مصرف روغن پوميس براي انسان خطرناك است، از مردم خواست از خريدن روغن زيتونهاي قاچاق خودداري كنند.

نادر جاللت با بيان اينكه روغن زيتون درجهبنديهاي مختلف از جمله فرابكر،بكر،معمولي،المپانت،تصفيهشدهوپوميسدارد،اظهارداشت:فرابكر بهتريننوعروغنزيتوناست،امادرايرانگاهيماشاهدهستيمروغنپوميس به جاي بكر يا فرابكر و با قيمتهاي باال به مصرفكنندگان عرضه ميشود.

وي با اشاره به اينكه قيمت هر ليتر روغن فرابكر حدود 40 هزار تومان است، افزود: با اين حال هر روغني كه به اين قيمت به فروش برسد، حتما فرابكر نيست و مردم بايد روش تشخيص روغن زيتون سالم و خالص را بلد باشندتابهراحتيمتوجهشوندكدامروغنخالصوكدامپوميساست؟عضو شوراي ملي زيتون با بيان اينكه قيمت روغن پوميس در دنيا حدود يك دالر است، گفت: اين روغن قابل خوردن نيست، دستگاههاي مربوطه نيز جلوي واردات آن را گرفتهاند با اين حال اين محصول به شكل قاچاق وارد كشور و ليتريبين02 تا52 هزارتومانفروختهميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.