پوشاك وارداتي كدگذاري ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

در راستاي كمك به توليدكنندگان داخلي و مقابله با برندهاي قالبي كه بازار را احاطه كردهاند، رييس اتحاديه پوش//اك از الزامي ش//دن كدگذاري پوش//اك وارداتي به زودي از كش//ور مبداء خبر داد.

ابوالقاسم شيرازي با اشاره به اينكه اجراي اي//ن طرح، قاچ//اق را از بين خواه//د برد، افزود: ط//رح كدگذاري پوش//اك به زودي اجرايي و پوشاك واردات//ي قابل رهگيري و شناس//ايي خواهد شد.

وي كدگذاري پوشاك را در مرحله بع//د براي تولي//دات داخلي نيز قابل اجرا دانست و ادامه داد: با كدگذاري كاالي داخلي توليدكنندگان معتبر نيز مشخص خواهند شد.

رييس اتحاديه پوش//اك با اش//اره ب//ه برخورد جدي با فعاليت كولبرها، گذره//اي م//رزي و تهلنجيه//ا در گمرك گفت: تم//ام روزنههاي ورود كاالي قاچاق با اين فعاليتها بس//ته و از عرضه اينگونه كاالها جلوگيري خواهد شد.

ش//يرازي ب//ا اش//اره ب//ه امضاي تفاهمنامه بين مناطق آزاد و گمركات كش//ور افزود: از اي//ن پس گمرك در مناطق آزاد نيز حضور خواهد داشت.

وي واردات رس//مي پوشاك را در سال گذشته 40 ميليون دالر دانست و گفت: اين در حالي اس//ت كه فقط از منطقه آزاد ارس 60 ميليون دالر و از مرز ماكو 70 ميليون دالر پوشاك قاچاق وارد شده است.

رييس اتحاديه پوش//اك؛ واردات قانوني چمداني براي مسافران مناطق آزاد را مع//ادل 80 دالر اع//الم كرد و افزود: از 25 اس//فند ت//ا 3 فروردين بي//ش از 500 ه//زار مس//افر در اين مناط//ق ت//ردد كردند كه ه//ر نفر از امكان واردات پوشاك تا 10 هزار دالر برخوردار بوده است.

شيرازي با اشاره به برداشته شدن تخفيفهاي اعمال شده براي پوشاك وارداتي از تركيه گفت: اين كار سبب افزايش امنيت ب//راي توليدكنندگان پوشاك و ايجاد زمينه اشتغال خواهد شد.

وي ب//ا اش//اره ب//ه اج//راي طرح سيستمي ش//دن اظهارنامه پوشاك افزود: ورود وزني پوشاك نيز متوقف و اي//ن كاال باي//د به ص//ورت عددي قيمتگذاري شود.

رييس اتحاديه پوش//اك با اش//اره ب//ه صدور گواه//ي بازرس//ي كاال در گمركات كش//ور گفت: با اجراي اين طرح امكان واردات فلهاي پوشاك از بين ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.