وارداتازانگليس5/2 برابرشد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم-مبادالتتجارياتحاديهاروپاباايراندرنخستينماهسالجاري ميالدي171 درصدرشدكردوبه555/1 ميليارديورورسيد.همچنينآمارها حاكي از آن اس//ت كه صادرات انگليس به ايران در ژانويه 2017 رشد 2/5 برابريداشتهو61 ميليونيوروشدهاست.همچنينصادراتايتاليابهايران نيز 126 ميليون يورو اعالم شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1/5 برابري داشته است. پايگاه خبري كميسيون اروپا اعالم كرد: مبادالت تجاريايرانو82 كشوراروپاييدرژانويه7102 نسبتبهمدتمشابهسال قبل رشد 171 درصدي داشته است. در ژانويه سال قبل تجارت دو طرف 572 ميليون يورو اعالم شده بود. بر اين اساس واردات اتحاديه اروپا از ايران درژانويهامسالنسبتبهمدتمشابهسالقبل5/6 برابرشدهاست.واردات اروپا از ايران كه در ژانويه سال6102 برابر با021 ميليون يورو گزارش شده بود،درژانويهامسالبه277 ميليونيوروافزايشيافتهاست.

بهنظرميرسدازسرگيريخريدنفتايرانتوسطكشورهاياروپاييعلت اصلي اين افزايش بوده است. بر اين اساس واردات اسپانيا از ايران در ژانويه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت برابر شده و به 115 ميليون يورو رسيده است. واردات فرانسه نيز با افزايش 37 برابري به 111 ميليون يورو، واردات يونان با افزايش 42 برابري به 106 ميليون يورو، واردات ايتاليا ب//ا افزايش 8/5 برابري به 257 ميليون ي//ورو و واردات هلند با افزايش 17 برابري به38 ميليون يورو رسيده است. كل صادرات اروپا به ايران در ژانويه 2017 نيزبارشد37 درصدينسبتبهمدتمشابهسالقبلمواجهشده و به 783 ميليون يورو رسيده است. اتحاديه اروپا در ژانويه سال قبل 452 ميليون يورو كاال به ايران صادر كرده بود. همچنين صادرات آلمان به ايران درژانويه7102 بارشد13 درصدينسبتبهمدتمشابهقبلمواجهشده وبه302 ميليونيورورسيدهاست.صادراتبلژيكبهايراندرهمينماهبا رشد دو برابري به 48 ميليون يورو رسيده، صادرات اسپانيا سه برابر شده و به83 ميليون يورو رسيده و صادرات فرانسه نيز با رشد5/3 برابري به741 ميليون يورو بالغ شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.