كمبودبرنجنداريم

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- در حالي كه در برخي مناطق تهران قيمت برنج به كيلويي71 هزار تومان هم رس//يده است، مديركل دفتر غالت وزارت كشاورزي اعالم كرد كه در حال حاضر از نظر توليد داخلي و واردات كمبودي در بازار برنج مشاهدهنميشودوقيمتمنطقياينمحصولنهايتاكيلويي01 تا21 هزار تومان است. اين در حالي است كه هر چه به فصل كاشت برنج نزديكتر ميشويم و موجودي محصول داخلي در بازار كمتر ميشود، قيمت آن نيز گرانتر ميشود.

كاوه خاكسار در اين خصوص اظهار كرد: ساالنه سه ميليون تن برنج در كشور براي مصرف نياز داريم كه بيش از دو ميليون و 200 هزار تن آن در كشورتوليدميشودوحدود008 هزارتنديگرنيزازطريقوارداتتامين ميشود. وي افزود: در حال حاضر بازار برنج از محصول كيفي داخلي تا نمونه وارداتيباهيچكمبوديمواجهنيستوباتوجهبهشرايطكنونيكهدرآستانه فصل كشت قرار داريم و به مرور موجودي بازار از برنج داخلي كمتر ميشود، قيمتها نيز با توجه به تقاضا افزايش مييابد. خاكسار گفت: در اين شرايط حداكثر قيمت منطقي براي هر كيلوگرم برنج كيفي ايراني01 تا21 هزار تومان است و امروز در حالي كه در استانهاي شمالي و ديگر مناطق كشور بازارخاليازبرنجداخلينيست،بعضاقيمتهايغيرمنطقيدربازارمشاهده ميشود كه دستگاههاي نظارتي بايد با آنها برخورد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.