همكاريگمركيايرانوفنالند

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاهخبرنگاران-اولينموافقتنامههمكاريهايگمركيميانايرانو يككشوراروپايي)عضواتحاديهاروپا(،بهامضايمسعودكرباسيانرييسكل گمرك ايران و آنتي هارتي كايننبراي رييس كل گمرك فنالند رسيد.

اين توافق براي اولينبار با يك كشور اروپايي امضا شده كه از اهميت بس//زايي جهت تش//ويق بقيه اعضاي اتحاديه اروپا برخوردار اس//ت و براساس آن ايران در دنيا بيست و دومين كشوري است كه با جمهوري فنالند موافقتنامه همكاريهاي گمركي امضا ميكند. براساس مفاد اين موافقتنام//ه، گمركات ايران و فنالند درخصوص قوانين گمركي، ارزش كاالها، طبقهبندي كااليي، اجراي مقررات، مقررات حملونقل و همچنين چگونگي مبارزه با مواد مخدر، داروهاي روانگردان و پيشسازهاي صنعتي و سنتي همكاري خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.